4 dagars workshop, glädje, frustration och stor nytta!

Deltagare i workshop maj 2015 i Palestina

Fyra dagars workshop, glädje, frustration och stor nytta!

Vårdförbundet ansluter sig till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla ska ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård som bygger på lika villkor, vetenskap och beprövad erfarenhet. Vårdförbundet bedriver internationellt samarbete tillsammans i kollegor i andra länder för goda villkor och en positiv hälsoutveckling globalt.

Internationellt projekt

Vårdförbundet bedriver flera internationella projekt, varav Palestina är ett. Avdelning Stockholm ansvarar för Palestinaprojektet och därför har jag tillsammans med Maria Hallén, ombudsman på vårdstrategiska avdelningen, under en längre tid åkt till Palestina för att arbeta med att stärka förutsättningarna för PNMA:s, Palestinian Nursing and Midwifery Association, arbete. På plats samarbetar vi med Sulaiman Turkman och Hussein Maghrabi från PNMA.

Vi har möten med Svenska generalkonsulatet för att beskriva vårt gemensamma arbete men också för att lyfta fram svårigheterna i den palestinska sjukvården. Konsulatet har visat stort intresse för de workshops som vi genomför inom ramen för Vårdförbundets projekt i Palestina. Konsulatet har för avsikt att delta framöver för att få en tydligare bild av professionerna.

Tidigare har vi besökt hälsoministeriet i Ramallah tillsammans med PNMA. Våra lokala samarbetspartners har haft regelbunden kontakt och fört diskussioner om vad sjuksköterskor och barnmorskor i Palestina behöver. Samarbetet ledde till att denna workshop blev fyra dagar lång och kostnadsfri för PNMA medlemmar. Hela 43 deltagarna närvarade under alla fyra dagar!

Förutsättningar

Diskussionerna och grupparbetena har varit intensiva och alla deltagare har inte hållit med föreläsarna. Många har tyvärr inte förutsättningar att arbeta på det sätt man vill. Och kan heller inte se hur det ska kunna gå till, eftersom det hela tiden saknas sjuksköterskor, barnmorskor och erfarna kollegor. Och möjlighet till bra handling eller tid för att söka kunskap finns inte. Känner du igen dig från hemmaplan? På många arbetsplatser i Stockholm står vi inför precis samma problem. Förutsättningar måste finnas både i palestinsk sjukvård och i svensk sjukvård!

Workshopens innehåll var denna gång: ledarskap, vuxet lärande "från novis till expert", kvalitetsarbete, kommunikation, att handleda studenter, introduktion i yrket, traineeprogram och mentorskap. Föreläsare kom från hälsoministeriet, Betlehems Universitet och Makassed Hospital. Efter sista dagen var många kollegor framme och visade stor uppskattning ifrån dagarna. Utvärderingen visar på stor nytta av kunskapen och nöjdheten var stor!

Vi hoppas på att det kan bli möjligt med längre workshops vid fler tillfällen. Det är av stor vikt att professionerna kan mötas för att få kompetensförsörjning samt för att diskutera utifrån olika förutsättningar inom palestinsk sjukvård.

Jag får ofta höra att vi gör skillnad genom att finnas där. Jag ser också hur projektet har utvecklats under åren. Vi har skapat möjligheter och förutsättningar för PNMA att utvecklas och det har de verkligen gjort! Jag känner mig stolt över att vara en del av detta!

Eva Nowak
Ordförande avdelning Stockholm