Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm maj 2016

Det var bra diskussioner med många tunga frågor som bl.a. arbetstidsstrategier, övertid, veckovila och dygnsvila.

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Det är viktigt att man vid varje möte går igenom föregående protokoll så att man kan se att det som blev beslutat också har blivit utfört, så att det inte blir en massa prat som inte leder någonstans.

Vi gick igenom verksamhetsplanen för 2016 och tittade närmare på genomförda och kommande aktiviteter. Närmast i tiden planerar vi aktiviteter så som bl.a. Prideparaden och studiecirklar i Personcentrerad vård. Nyligen har avdelning Stockholm samordnat och utfört nätverksträffar med teman förlossningsvård och neovård. Vi såg också över budgeten för 2016 där vi troligtvis får göra vissa korrigeringar.

Problematiken kring höga övertidsuttag har diskuteras under en längre tid och vissa punktinsatser har gjorts. Signaler från förtroendevalda och medlemmar är att övertiden påverkar deras hälsa och livssituation negativt. Vårdförbundet avdelning Stockholm arbetar med att ta fram en avdelningsövergripande strategi gällande övertid, att tvista vid brott mot övertidsreglerna kan vara en valmöjlighet.

De nya reglerna från arbetsmiljöverket (AFS 2015:4 organisatorisk och social arbetsmiljö) innebär att arbetsgivaren får ett strikt ansvar för att se till att arbetstidsreglerna efterföljs. Det är inte acceptabelt att kringgå systemet.

Under maj månad pågick en rekryteringskampanj att Värva en kollega som ännu inte är medlem och få varsin biobiljett.

Tack för den här gången!
Med fackliga hälsningar

Ab Ovo


Rodrigo-Germán Araya de Castilla
Styrelseledamot i Vårdförbundet avdelning Stockholm