Vad hände på styrelsemötet? - avdelning Stockholm september 2016

Hösten har målat Stockholm i en färgrik skrud, men signalerna till styrelsen från medlemmarna visar att det på många ställen fortfarande råder en sommarsituation.

Bergen av övertidsuttag som vi ser i många verksamheter är en fråga som styrelsen har diskuterat under en längre tid. Hur ska vi arbeta med målet att vi alla ska orka ett helt yrkesliv? Arbetsgivarnas oförmåga att skapa anständiga villkor för Vårdförbundets medlemsgrupper anser vi är huvudorsaken till det orimliga övertidsuttaget. Nu har vi arbetat fram en strategi för hur vi tillsammans med lokala förtroendevalda och medlemmar kan jobba med övertidsfrågan.

En annan fråga som stod på agendan var årets löneöversyn. Alla arbetsgivare är ännu inte klara. Där vi har fått in resultaten kan vi konstatera att utrymmet varit litet och utfallet lågt på många ställen. Frågan kommer att diskuteras vidare under hösten i takt med att resultaten kommer in.

Verksamhetsplanen stämdes av och med reflektioner och erfarenheter från det här året inleddes diskussionen om vad vi ska göra nästa år.

Vid pennan

Lena Elfström