Vad är det för skillnad på att vara arbetsledare och att vara chef?

Ofta uppstår det diskussioner på arbetsplatser kring frågan om vem som är chef när chefen inte finns på plats. Det händer ofta på sommaren men lika ofta på kvällar, nätter och helger.

Diskussionerna uppstår utifrån ett behov av arbetsledning i det dagliga arbetet, men också utifrån arbetsgivarens behov av en arbetsledande representant.

Att arbetsleda eller att vara chef?

Att det finns skillnader i att arbetsleda och att vara chef är för mig inte ens en fråga! Att som sjuksköterska vara arbetsledare under ett arbetspass är att leda omvårdnadsarbetet runt personen vi möter tillsammans med övriga teammedlemmar (där team ser olika ut beroende på var din arbetsplats är). I det arbetet finns förstås även andra parametrar att ta med i arbetsfördelningen/ledningen som till exempel medicinska bedömningar eller bedömningen av dietist eller fysioterapeut.

Denna typ av arbetsledning ingick i min utbildning när jag läste till sjuksköterska.  Ingick det i din grundutbildning?  Undervisningen handlade bland annat om arbetsledning och kommunikation mellan delar av de team som jag som framtida sjuksköterska skulle finnas i. Team som till exempel i en akut situation snabbt behöver veta vem som ska göra vad, just där och då!

Det som skapar osäkerhet och till viss del frustration är den arbetsledning som ligger i uppdraget att vara chef. Att vara chef innebär att jag är representant för en arbetsgivare och med det kommer också skyldigheter och möjligheter. Frustrationen kan uppstå på arbetsplatser när chefen inte finns där.

Skyddslagar

I Sverige finns idag ett antal skyddslagar, som vi allt för ofta tar för givna. En av de lagar jag tänker på är arbetstidslagen. Arbetstidslagen är en lag som reglerar hur mycket vi får jobba, hur arbetstiden förläggs men också rätten till återhämtning och vila. En annan sådan lag är arbetsmiljölagen, den reglerar våra fysiska och psykiska förutsättningar att kunna vara på en arbetsplats utan risk för sjukdom eller skada.

Enligt båda dessa lagar har just arbetsgivaren ett alldeles eget uppdrag att vara ansvarig för att dessa lagar följs och att brott INTE uppstår.  Cheferna är ansvariga för att medarbetaren på arbetsplatsen inte slits ut, inte utsätts för en miljö som leder till skada eller sjukdom.  Ett ansvar som alltså är större än att arbetsleda.

För att kunna göra detta behöver chefens förutsättningar vara så att de faktiskt har en rejäl möjlighet att påverka. Cheferna behöver ha en arbetstid som gör det möjligt för dem att finnas på arbetsplatserna utifrån arbetsplatsens behov. De behöver ha mandat, rejäla mandat som gör att de kan genomföra förändringar och förbättringar där det behövs. Det kan till exempel handla om att kunna anställa rätt sorts kompetens med en rimlig lön eller att kunna genomföra en löneöversyn som skapar incitament för att stanna kvar. Men också att ha en budget som ger möjlighet att genomföra åtgärder för att kunna följa de lagar som skapats för att skydda medarbetarna.

På vilket sätt påverkar chefens förutsättning min förutsättning på min arbetsplats?

De förutsättningar som min chef har i sitt chefskap påverkar mina möjligheter till en bra arbetsmiljö på min arbetsplats. Ur arbetsgivarperspektiv behövs arbetsledningen ofta för att bemanna. Vi befinner oss idag i en verklighet där vi är för få på många arbetsplatser för att ha en bra arbetsmiljö.

Problem uppstår alla tider på dygnet, alla dagar på året. Vad händer då? Det som händer är att någon tar på sig uppdraget att bli ”minichef” för att lösa problemet. Ett uppdrag där den normala arbetsledningen utökas med arbetsgivaruppgifter, uppgifter som gör att den som tar på sig eller kanske till och med tilldelas ansvaret ska genomföra åtgärder som de inte har mandat att genomföra!

Det är när dessa uppdrag istället hamnar på någon som är i tjänst just det aktuella passet, i tron att detta är arbetsledning och inte chefskap, som diskussioner uppstår och vi som får uppdraget genomför en uppgift som vi varken har mandat eller betalt för att genomföra!

Hälsningar

Gunilla George
Vice ordförande avdelning Stockholm