Hur påverkas kommunal hälso- och sjukvård av den nya läkemedelsföreskriften?

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård och rehabilitering som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden och i dagliga verksamheter. Stockholms läns kommuner har inte övertagit ansvaret för hemsjukvård ännu.

I dessa verksamheter utförs delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Kompetensen kan se olika ut. På särskilda boenden, dagverksamhet och daglig verksamhet arbetar både undersköterskor, vårdbiträden och personal utan medicinsk utbildning.

Rutiner, riktlinjer och ansvar

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgift är att ta fram riktlinjer bland annat för säker delegering i den kommunala hälso- och sjukvården och att följa upp hälso- och sjukvården genom att granska.

Kraven har förtydligats under de 25 åren sedan ädelreformen. En delegerad uppgift är inte något som per automatik ingår i omvårdnaden, utan är en hälso- och sjukvårdsuppgift. På 90-talet kunde personal komma till sjuksköterskan och be om en delegering. De fick då frågan om de kunde detta, sa personen ja, så var det klart och delegeringen skrevs på.

Kommunerna har under åren arbetat med att förbättra rutinerna kring läkemedelshantering och att följa upp läkemedelsavvikelser, för att säkerställa god och säker vård. Den nya läkemedelsföreskriften innebär inte så stora förändringar i kommunerna.

Vad för läkemedelsföreskriften med sig?

Läkemedelsföreskriften skärper kraven på dokumenterad beskrivning av vilka uppgifter som får delegeras. Kraven ökar på vårdgivaren att i rutindokument beskriva vilka kunskapskrav och vilken utbildning som krävs för en delegering. Samt hur delegeringar ska följas upp. Det finns en tydligare beskrivning av vilken kunskap om läkemedel som krävs, vilka risker som finns, vad kan hända om det blir fel och så vidare. Föreskriften innehåller utökade krav på vad som ska kontrolleras vid iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel. 

Handbok som vägledning

Hur många delegeringar kan en sjuksköterska ansvara för och hinna följa upp? Vilka kompetenskrav ska ställas? Har personal utan medicinsk utbildning samma kompetens som en undersköterska inför en delegering? Det pågår just nu framtagning av en handbok, där exempel på frågor av slaget ovan ska finnas med och där vägledande svar ges. Handboken ska vara klar våren 2018.

 

Barbro Gripenstam
Medicinskt ansvarig sjuksköterska