Är hot och våld på arbetsplatsen vår nya vardag?

Under hösten har det vid ett flertal tillfällen förekommit rubriker om hot och våld på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Är detta ett nytt och allt mer ökande problem eller har det förekommit länge?

 De senaste rubrikerna har handlat om skjutningar på akutmottagningar. Det är kanske där det nya har kommit in, men vi som arbetat ett tag vet att hot och våld i olika formar har förekommit länge, på många av våra arbetsplatser. Det handlar om sammandrabbningar mellan olika grupperingar, där de skadade kommer till oss i sjukvården och har med sig vapen av alla möjliga slag. Något som innebär en hotbild för oss som ska vårda, vilket givetvis skapar oro som försvårar för oss i vård arbete.

Det handlar om anhöriga i form av makar, syskon eller föräldrar, som i sin frustration eller chock hotar dom som vårdar deras anhöriga. Hot eller våld förekommer också när man arbetar med människor med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa.  Och det berör i allra högsta grad oss som ensamma vårdar i hemmet. 

Allt detta är delar av vår dagliga arbetsmiljö, en arbetsmiljö som din arbetsgivare har yttersta ansvaret för. På arbetsmiljöverkets webbplats kan du läsa följande text om just det ansvaret som arbetsgivaren har för hot och våld:

  • ”Om det i arbetet finns en påtaglig risk för att arbetstagare kan utsättas för våld, hot eller andra starkt psykiskt påfrestande förhållanden får arbetet inte utföras som ensamarbete.”
  • ”Det är också viktigt att arbetsgivaren har en arbetsorganisation som ger utrymme för fortlöpande handledning och stöd. Handledning och stöd till såväl arbetsledare som arbetstagare kan lämnas av någon inom den egna arbetsorganisationen eller av någon utanför denna, till exempel företagshälsovården.”

Vilken funktion fyller Vårdförbundet i dessa frågor?

Vårdförbundet arbetar såväl med att skapa opinion som att lokalt på arbetsplatser se till att rutiner tas fram och att andra åtgärder vidtas. Du kan vara med och utse en förtroendevald på din arbetsplats som också fungerar som skyddsombud. Genom den förtroendevalda får du som medarbetare någon som särskilt bevakar din arbetsmiljö. Skyddsombud har en stor och viktig roll i att se till att exempelvis rutiner vid hot och våld tas fram. De kan också i samverkansforum lyfta viktiga frågor, som tvingar arbetsgivare att ta det ansvar som är deras. Men det är så klart inte bara förtroendevalda som kan göra skillnad. Du kan som enskild medlem också påverka din arbetsgivare och föra ett aktivt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

Vårdförbundet tar som arbetstagarpart också plats i olika beslutande rum, för att där både skapa opinion, men också ge förslag på olika lösningar. Ett exempel är Vårdförbundets medverkan i ett samtal med bland andra justitie- och inrikesministern Morgan Johansson och socialministern Annika Strandhäll, där det konstaterades att utredningen kring hot och våld i vården får högre prioriter och ska vara färdig redan till årsskiftet. Direkt efter mötet uttalade sig Sineva Ribeiro, förbundsordförande, sig så här: ”Vården är en samhällsfunktion som räddar liv och där personalen själva blir hotade till livet. Det kan vi aldrig acceptera.”  Vårdförbundets synpunkter får stor påverkan på politiker och beslutsfattare just tack vare att vi är många medlemmar.

Sist vill jag vara tydlig med att du som medlem inte under några omständigheter ska acceptera att bli utsatt för våld och hot. Blir du ändå utsatt, ta omgående kontakt med Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 alternativt med en förtroendevald på din arbetsplats eller på något av våra Centra.

Gunilla George
Ordförande Vårdförbundet avdelning Stockholm