Vad betyder min namnteckning?

Med jämna mellanrum behöver vi alla skriva under olika dokument. Betydelsen av våra underskrifter kan vara av högst varierande dignitet. Vi kan skriva på att vi lånar stora belopp pengar eller att vi ger tillåtelse för skolan att publicera bilder med våra barn på skolwebben.

Även i arbetslivet behöver vi skriva på dokument. I vissa fall innebär underskriften att vi ingår ett avtal, t.ex. när vi skriver under ett anställningsavtal. I andra fall kan det handla om att vi bekräftar att vi tagit del av något, t.ex. en IT-policy.

Det är inte helt ovanligt att medlemmar kontaktar oss när de upptäcker att de skrivit under något som de är missnöjda med. Det är därför viktigt att tänka efter vad det är du accepterar när du skriver under ett dokument. När det gäller avtal innebär det ju skyldigheter för båda parter.

Anställningsavtal

Det vanligaste och mest betydelsefulla avtalet i arbetslivet är ditt anställningsavtal. När du skriver under det accepterar du att utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Det bör framgå anställningsformen, i vilken omfattning du ska arbeta, vilken lön du har och vilket kollektivavtal som gäller. På svensk arbetsmarknad är de flesta arbetsgivare bundna av kollektivavtal. Kollektivavtal är oftast mycket utförliga och reglerar de flesta frågor som kan gälla i din anställning. De viktigaste delarna handlar om arbetstider, OB- och övertidsersättningar, semesterdagar/semesterförmåner och tjänstepension, men många andra frågor är också reglerade. Offentliga och privata arbetsgivare har olika kollektivavtal. Du kan hitta de vanligaste kollektivavtalen som rör Vårdförbundets medlemmar på vår webbsida.

Är arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal blir det extra viktigt att granska anställningsavtalet. Då bör du särskilt se till att det framgår hur många semesterdagar du har och hur arbetsgivaren avsätter tjänstepension för dig. Gör arbetsgivaren inte det bör du kompenseras med högre lön så du själv kan göra en pensionsavsättning. En vanlig nivå i kollektivavtal när det gäller tjänstepension är 4,5 %. Ska du spara själv behöver du ta hänsyn till att du gör det med beskattade pengar. Det är också klokt att följa upp att arbetsgivaren gjort pensionsinbetalningar i enlighet med kollektivavtalet/anställningsavtalet. Det är särskilt viktigt när det gäller anställning hos mindre privata arbetsgivare som ibland har bristande kunskaper och oftast begränsade administrativa resurser.

En annan situation där medlemmar ombeds skriva sin namnteckning är när arbetsgivaren vill framföra kritik i skriftlig form. Dessa brukar oftast benämnas erinran och ska jämställas med en muntlig tillsägelse. En underskrift i det sammanhanget handlar inte om att arbetstagaren instämmer i arbetsgivarens beskrivning utan bara att man tagit del av den. Skulle du hamna i en sådan situation och arbetsgivarens beskrivning skiljer sig från din och/eller är osaklig bör du skriva ner din version så att kritiken inte står oemotsagd. Vill arbetsgivaren däremot utdela en varning behöver de först varsla Vårdförbundet. Vi kan då utifrån medlemmens önskemål begära en överläggning som måste genomföras innan arbetsgivaren kan dela ut varningen.

Har du frågor om avtal, tjänstepension eller något annat som rör din anställning tveka inte att ta kontakt.

Hälsningar,

Patrik Reisberg
Förbundsombudsman