Övertidskompensation - tid eller pengar. Vad gäller?

Föreställ dig att du arbetar på en barnavdelning. Verksamheten har haft svårt att rekrytera så bemanningen är skör.

 Ni går nu in i de vintermånader där många barn får infektioner och belastningen är extra hög. Ni får av er chef reda på att ni kommer behöva arbeta övertid, men verksamheten måste få budgeten att gå ihop så ni kommer att kompenseras med tid som ni får ta ut när verksamheten så tillåter.

Chefen själv har ett anställningsavtal där hon skrivit bort sin övertidsersättning, men hon får själv reglera detta när det fungerar för verksamheten. Problemet är att hon upplever att det inte går att vara borta då det är svårt att lämna över chefsansvaret till någon annan. Konsekvenserna av detta har blivit att hon arbetat många timmar utan att få någon kompensation. När hon tar upp frågan med sin chef säger denne att ”så här är det att vara chef i vår organisation”.

Har chefen rätt att säga att medarbetarna ska ta ut övertidskompensationen i tid? Har chefen någon rätt till kompensation? Vad gäller för medarbetaren respektive chefen?

Den första frågan återkommer med jämna mellanrum. Det förefaller inte helt ovanligt att arbetsgivaren säger att kompensation ska tas ut i ledighet.

Frågan har prövats i Arbetsdomstolen på 90-talet och av den domen framgår följande:
• Om arbetstagaren vill ha ut pengar som ersättning för arbetad övertid, så kan arbetsgivaren inte neka detta
• Om arbetsgivaren vill kompensera med ledighet mot arbetstagarens vilja går inte det
• Om arbetstagaren vill ha ut ledighet istället kan arbetsgivaren neka detta utifrån sin arbetsledningsrätt

För att övertid ska kompenseras i tid behöver alltså arbetstagaren och arbetsgivaren vara överens. En av Vårdförbundets viktigaste frågor är din rätt till vila och återhämtning. Skulle arbetsgivaren konsekvent neka dig att ta ut din övertidskompensation i tid trots att du önskar det, tyder det på brister i både organisation och arbetsmiljö och där kan Vårdförbundet tillsammans med dig och dina kollegor arbeta för en förändring.

Situationen för chefen är nog inte ovanlig även om vi inte lika ofta blir kontaktade i frågan. Det finns oftast öppningar i kollektivavtalen att avtala bort övertidsersättningen. Vårt råd är att vara försiktig med att ingå sådana avtal. Det är nämligen ersättningen som förhandlas bort, inte själva övertiden. För det första bör du kompenseras för att du avsäger dig rätten till övertidskompensation. För det andra bör du säkerställa att du själv har inflytande över uppdraget så att du kan reglera om du under en period behöver arbeta mycket. Har du stora svårigheter att reglera din arbetstid är en nödlösning att ta ut ledighet i stället för semester. Det löser inte grundproblemet, men innebär indirekt en ekonomisk kompensation, och synliggör att det finns organisatoriska problem.

Som alltid, har du frågor kring din anställning, kontakta oss för stöd och vägledning.

Hälsningar,
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman