När kan arbetsgivaren begära intyg från dig som arbetstagare?

Det är inte helt ovanligt att medlemmar kontaktar oss då de av olika skäl förväntas lämna intyg till arbetsgivaren.

Exempel på sådana situationer kan vara att arbetstagaren ska styrka att den har föräldradagar kvar när hen går på föräldraledighet eller att arbetstagaren ska uppvisa ett sjukintyg tidigare än lagstadgat, så kallat förstadagsintyg.

Vad gäller i de här situationerna och hur kan jag som medarbetare förhålla mig till det? När det gäller förstadagsintyg har arbetsgivaren möjlighet att begära detta, men bara om det finns särskilda skäl. Arbetsgivaren ska inte slentrianmässigt kräva detta utan det bygger på en individuell bedömning och skulle kunna vara ett steg i en rehabiliteringsprocess.

Vi blev nyligen kontaktade av en medlem som uppmanats att lämna förstadagsintyg då hon haft sjuktillfällen kopplade till graviditetsbesvär. Lokal förtroendevald vände sig då till mig som ombudsman för att reda ut vad som gäller. Medlemmen fick återkoppling och stöd av den lokala förtroendevalda. Arbetsgivaren kontaktade sen mig för att reda ut frågan. Resultatet blev att arbetsgivaren drog tillbaka kravet på förstadagsintyget och medlemmen lovades ersättning för läkarkostnaderna. Det är skönt för oss på Vårdförbundet när det löser sig för medlemmen. Det är naturligtvis inte rimligt att arbetsgivaren kräver förstadagsintyg när man vet bakgrunden till frånvaron och den dessutom är av övergående karaktär. När arbetsgivaren ställer krav på förstadagsintyg innebär detta inte enbart att de ställer krav på medarbetaren utan även på hälso- och sjukvården som ska hantera ytterligare läkarbesök. Det ligger därmed också ett samhällsintresse i att arbetsgivaren tillämpar detta med eftertanke.

När det gäller att uppvisa intyg om antal föräldradagar anser Vårdförbundet inte att arbetsgivaren kan ställa några sådana villkor för att föräldraledighet skall medges. Det är dock viktigt att man som arbetstagare är medveten om reglerna i föräldraledighetslagen och tar ut dagar i den omfattning som krävs för att få rätt till ledighet.

Kräver arbetsgivaren dig på intyg och du känner dig osäker på vad som gäller, hör av dig till oss.

Hälsningar,
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman avdelning Stockholm