När arbetsgivaren vill förändra din arbetssituation

Jag tror det är rätt allmänt känt att när arbetsgivaren ska göra förändringar i verksamheten har de en förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna.

De större arbetsgivarna har oftast ett samverkansavtal och uppfyller sin förhandlingsskyldighet inom ramen för samverkan. Att arbetsgivaren uppfyller sin formella förhandlingsskyldighet innebär dock inte att samverkan alltid fungerar bra. Tanken är ju att arbetsgivaren när de får medarbetarperspektivet från de fackliga organisationerna ska fatta klokare beslut och så är det ju inte alltid. Ett aktuellt och allvarligt exempel på när samverkan inte fungerat är i samband med den föreslagna nedläggningen av Södra BB. Vårdförbundet är mycket kritiskt till hur arbetsgivaren hanterat detta och kommer på olika sätt ta upp frågan med arbetsgivaren för att förhindra att detta upprepas.

Att samverkan fungerar bra är ju ett gemensamt ansvar som arbetsgivare och de fackliga organisationerna bär och det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog om hur denna fungerar. Finns brister är det viktigt att vi påtalar detta och arbetar för förbättringar.

Arbetsgivaren har även en förhandlingsskyldighet när det gäller förändringar som direkt berör enskilda medarbetare. Den ska aldrig ske inom ramen för samverkan. Här brister det tyvärr desto oftare. Bara på den senaste tiden har jag fått flera exempel där arbetsgivaren brustit. Medarbetare har blivit avstängda från sitt arbete, ombetts att förändra sitt anställningsavtal och blivit fråntagna arbetsuppgifter. I samtliga dessa situationer ska arbetsgivaren förhandla med den fackliga organisationen innan de går vidare. Hade detta skett, hade vi sannolikt också kunnat påverka utfallet i samtliga dessa fall. Ibland lyckas vi förhandla fram lösningar i efterhand, men risken finns att skadan redan är skedd.

Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, men om arbetsgivaren vill göra ingripande förändringar vad gäller dina arbetsförhållanden, glöm inte att kontakta oss och be om råd eller stöd. I vissa fall räcker det kanske med rådgivning för att själv kunna möta arbetsgivaren, i andra kanske det känns tryggare att ha någon med sig. Ta vara på dina rättigheter- vi finns för dig!

Hälsningar,
Patrik Reisberg