Missgynnade och diskriminering

En viktig fråga för de fackliga organisationerna är att bistå medlemmar som blivit missgynnade eller diskriminerade.

Ibland är arbetsgivaren inte ens medveten om att de missgynnar eller diskriminerar. Att arbetsgivaren är omedveten om att de diskriminerar är dock inget som lagstiftningen tar hänsyn till. I många fall kan det emellertid handla om subtila saker som inte alltid går att driva arbetsrättsligt.

Vårdförbundet avdelning Stockholm har drivit några ärendet som gällt gravida medlemmar. Som gravid ska man naturligtvis inte missgynnas i arbetslivet, men det sker trots allt i många situationer. Vi har bland annat med framgång tvistat för medlemmar som inte fått arbete eller förlorat sin provanställning med hänvisning till att de varit gravida.

I landstinget finns många arbetsplatser där medarbetarna har lönetillägg och/eller arbetstidsförkortning när de arbetar natt i en viss omfattning. För något år sedan försökte arbetsgivaren ta bort tillägget och höja arbetstiden för en gravid medlem som under slutet av sin graviditet inte klarade att arbeta sina nattpass. Trots att både medlemmen och vårdförbundet tydligt påtalade det orimliga i beslutet vidhöll arbetsgivaren sin ståndpunkt. Vårdförbundet påkallade då en tvisteförhandling som resulterade i att arbetsgivaren tog tillbaka sitt beslut och kompenserade medlemmen. När en liknande situation dök upp i en annan del av landstinget kunde den snabbt lösas.

Verkligheten förändras och ibland hänger inte vissa delar med. Kollektivavtalet på kommun- och landstingssidan ger rätt till föräldrapenningtillägg på 10 % av lönen under 180 dagar. Förutsättningarna är att du varit anställd hos arbetsgivaren i ett år. Det innebär att om medarbetaren byter anställning från förvaltning (ex. Karolinska Sjukhuset eller SLSO) till ett landstingsägt bolag (Södersjukhuset AB, Danderyd AB) eller vice versa kommer medarbetaren att gå miste om ersättningen om ledighet begärs det första året.

Vårdförbundet har försökt få till en ändring i landstingets tillämpning av detta, men ännu utan resultat. Vårdförbundet anser det märkligt att landstinget villkorsmässigt vill försämra för arbetstagare som är eller kan tänkas bli gravida när de söker nytt arbete inom landstingskoncernen och kommer fortsätta att arbeta för en förändring.

Hälsningar,
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman avdelning Stockholm