Lönehanteringssystem kan försätta dig i en skuldfälla

Jag har tidigare skrivit om att du som arbetstagare har skyldighet att kontrollera att den lön du får stämmer.

Skulle du få för mycket lön utbetalt kan arbetsgivaren i normala fall kräva att du betalar tillbaka överskjutande belopp. Undantag kan finnas och är beroende av omständigheterna som jag beskrivit i en tidigare artikel.

Under senhösten har Vårdförbundet företrätt ett par medlemmar gällande återbetalningsskyldighet, där arbetsgivarna hävdat att de inte betalt ut lön felaktigt utan att det handlat om förskottslön.

Den ena situationen berörde en medlem som i samband med havandeskapspenning och föräldraledighet för tre år sen fick lön utbetald då hon inte arbetade. Medlemmen upptäckte inte detta och när hon skulle sluta sin anställning kvittade arbetsgivaren skulden mot innestående semesterdagar och krävde henne på kvarvarande del av skulden. Den andra situationen rörde en sjukskriven medlem som inte uppmärksammat att hon fått lön samtidigt som hon var sjukskriven.

I inget av fallen har det gått att utläsa från lönespecifikationerna att arbetstagarna hade en skuld till arbetsgivaren, utan det uppdagades när de skulle avsluta sina anställningar. Arbetsgivarna har i båda fallen hävdat att detta är en konsekvens av hur deras lönesystem är uppbyggda. Du som medarbetare har alltid har en skyldighet att kontrollera dina lönespecifikationer. Men det är inte rimligt med lönehanteringssystem som bygger på att just föräldralediga och långtidssjukskrivna riskerar att hamna i skuld till arbetsgivaren.

I fallen ovan har Vårdförbundet fått arbetsgivaren att skriva av eller jämka skulden och dessutom fått arbetsgivarna att se över sina rutiner för att medarbetare fortsättningsvis inte ska hamna i dessa situationer.

Varken jag eller mina kollegor har tidigare stött på just förskottslön som orsak till att medlemmar får återbetalningskrav. Vi undrar nu om det är en slump att vi blivit kontaktade i två sådana fall eller om det beror på att vissa arbetsgivare har infört nya lönehanteringssystem. Alla har ett ansvar att kontrollera sina lönespecifikationer, men arbetsgivaren har också ett ansvar för att lönesystemen är tydliga och inte innebär skuldfällor för de anställda. Har du erfarenhet av liknande situationer så kontakta oss gärna. Även om vi i efterhand inte skulle kunna påverka just din situation så kan vi använda kunskapen för att kräva att arbetsgivaren förbättrar sina rutiner.

Hälsningar,
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman