Konflikter på arbetsplatsen

För några år sedan läste jag den då uppmärksammade boken Undantaget av den danske författaren Christian Jungersen. Det är en spänningsroman, men den utgår från en arbetsplats där det finns konflikter.

 I boken får man följa fyra olika karaktärer och få deras syn på händelserna på arbetsplatsen. Jag minns boken som mycket spännande och intressant och även om situationen i boken är tillspetsad tror jag de flesta av oss någon gång i livet kommer befinna oss på en arbetsplats som har någon typ av konflikt.

Faktum är att en vanlig orsak till att medlemmar kontaktar oss på Vårdförbundet är att det förekommer konflikter på arbetsplatsen där de känner sig utsatta.  Det kan röra sig om konflikter mellan enskilda medarbetare, men även mellan medarbetare och chef.

En konfliktsituation på arbetsplatsen tar ofta mycket energi och kan ibland leda till sjukskrivningar, vilket drabbar både den enskilde och verksamheten. Utifrån arbetsmiljölagstiftningen så är det ju arbetsgivaren som ska se till att arbetsmiljön är god och om konflikter uppstår se till att åtgärder vidtas för att lösa dessa. Är arbetsbelastningen hög eller om det finns brister i arbetsledning och organisation ökar riskerna för konflikter. I en sådan miljö ökar också risken för att enskilda utpekas som syndabockar.

Varje situation är naturligtvis unik och några enkla lösningar finns oftast inte. Om du känner dig utsatt på arbetsplatsen se till att du får stöd. Vänta inte - ju längre konflikter pågår desto svårare blir de att lösa. Förhoppningsvis har du en chef som lyssnar och tar tag i frågan. Ibland kan det finnas skäl att arbetsgivaren tar in extern kompetens från exempelvis företagshälsovården. Mår du personligen dåligt av situationen, be arbetsgivaren om att få tid hos företagshälsovården. Hos vissa arbetsgivare finns möjligheten till ett eller två besök hos företagshälsovården utan att du behöver informera chefen.

I de fall där situationen trots omfattande insatser från arbetsgivaren inte blir bättre kan arbetsgivaren omplacera en enskild arbetstagare. Det får aldrig ske som en bestraffning utan bara som ett försök att lösa en situation som trots upprepade insatser inte kunnat lösas. Att någon omplaceras betyder inte att den personen är orsak till konflikterna.

Har du en förtroendevald på din arbetsplats så är den också skyddsombud och kan utifrån sin roll ställa krav på arbetsgivaren. Saknar ni förtroendevald, se till att ni väljer någon! Den förtroendevalde/skyddsombudet har rätt till utbildning och kan utifrån sina kunskaper bidra till att arbetsmiljöfrågan inte glöms bort. Har du frågor eller behöver stöd kontakta oss på Vårdförbundet.

Hälsningar,
Patrik Reisberg