Är du skyldig att arbeta övertid?

Den allra viktigaste frågan gällande övertid är nog ändå kopplad till arbetsmiljön och vårt behov av återhämtning.

I förra månadens nyhetsbrev skrev jag om övertid och på vilket sätt den kan kompenseras. Den allra viktigaste frågan gällande övertid är nog ändå kopplad till arbetsmiljön och vårt behov av återhämtning.

Eftersom det råder brist på samtliga yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar har du antagligen vid flertal tillfällen blivit tillfrågad eller kanske till och med beordrad att arbeta övertid. I vilken utsträckning är du skyldig att arbeta övertid och vilka lagar och avtal har arbetsgivaren att förhålla sig till?

Arbetsgivarens möjlighet att kräva övertid är reglerad i arbetstidslagen och i kollektivavtal och bygger på att det finns ett särskilt behov. Du har din ordinarie arbetstid, men situationer kan uppstå i verksamheten som gör att du tillfälligt behöver arbeta utöver denna. Arbetstidslagen innehåller regler om dygns- och veckovila som gör att arbetsgivaren inte fritt kan styra över din arbetstid. Arbetstidslagen begränsar också i vilken omfattning arbetsgivaren kan ta ut övertid. I kollektivavtal kan det finnas regler som kompletterar eller innebär avsteg från arbetstidslagen.

Att arbetsgivaren följer arbetstidslagens regler innebär dock inte att ett arbetstidsschema per automatik är bra. De senaste 20 åren har en flora av olika arbetstidsmodeller införts inom hälso- och sjukvården. Modellerna har i viss mån inneburit inflytande över arbetstidsförläggningen och mer i lönekuvertet, men ofta på bekostnad av lägre grundlöner, ryckigare scheman och att du som medarbetare förväntas gå in när vakanser uppstår. Både för mycket övertid och bristfälliga scheman påverkar arbetsmiljön negativt. Aktuell forskning visar till exempel att långa arbetspass och brist på sömn innebär försämrad koncentration motsvarande en måttlig alkoholkonsumtion. Vi är nog alla överens om att vi ska vara nyktra på arbetet, men är vi lika uppmärksamma när trötthet påverkar vår koncentration?

Vårdförbundet för kontinuerligt diskussioner med arbetsgivaren kring övertidsuttag och vi anser tyvärr att många verksamheter gör för lite för att komma till rätta med övertiden. Vi befarar också att de flextidsavtal som finns på flertalet arbetsplatser innebär en dold övertid. Vårdförbundet har vid några tillfällen tvistat med arbetsgivaren och fått skadestånd när övertidsuttag stått i strid med lag och avtal. Ytterst är detta dock en fråga om din och dina kollegors hälsa och där hjälper det inte att förbundet får ett skadestånd.

När medellivslängden ökar förväntas vi arbeta längre för att kunna tjäna ihop till vår pension. Hur ska hälso- och sjukvårdvården organiseras för att vårdens medarbetare ska orka ett helt yrkesliv? Förutom att övertiden hålls inom rimliga ramar tror Vårdförbundet att arbetstidsförläggningen är en central del i det arbetet. Hur mycket arbetar du och får du den tid för återhämtning du behöver? Vill du diskutera dina arbetstider kontakta oss gärna.

Hälsningar,
Patrik Reisberg
Förbundsombudsman