Vill du påverka framtidens vårdinformationsmiljö?

En person som gör noteringar på en lapp.

Var med och påverka!

3R Framtidens vårdinformationsmiljö är ett gemensamt program som ägs av Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen. Syftet är att utveckla en sammanhållen vårdinformationsmiljö utifrån invånarnas och patienternas behov. Det innefattar ett gemensamt informationssystem för vården och en digital yta där patienter och invånare kan sköta sina kontakter med vården och få information om den egna hälsan. Se filmen som beskriver behovet av ett nytt vårdinformationssystem

Det är en stor efterfråga på personer med våra professioner som arbetar kliniskt och är intresserade av att dela med sig av sina synpunkter kring de olika patientscenarierna. Det är en möjlighet att påverka våra professioners behov i utveckling av det nya vårdinformationssystemet.

Är du intresserad eller vet någon som kan hjälpa till så tveka inte att kontakta Marie Lindman på marie.lindman@sll.se!

Nedan följer en förteckning på patientscenarier:

Den gravida kvinnan, hennes barn och partner

Representanter från Mödravården, Förlossning, Neonatal, Operation, IVA, Barnmedicin, Den gravida kvinnan, Ungdomsmottagningen, Ultraljud, Infertilitetsutredning och Provrörsbefruktning.

Barn med ont i magen

Representanter från Barnhälsovård, Primärvård, Barn- och ungdomsmedicin, BUP, Akutsjukvård, IVA och Skolhälsovård (kommunal vård).

Den friska invånarens kontakt med vården

Representanter från Primärvård, 1177 Vårdguiden, Akutsjukvård, Sjukvårdsrådgivningen, Företagshälsovård, Invånare och kommunrepresentanter.

Diabetespatienten

Representanter från Diabetessköterska, Dialys, Sjuksköterska, Primärvård,

Den deprimerade patienten

Representanter från Primärvård, Psykiatri, ECT, Akutsjukvård, Tvångsvård, Slutenvård, Mobila vårdteam, BUP, Företagshälsovård, Internetpsykiatri, Beroendevård, och kommunal vård.

Bröstcancerpatienten

Representanter från Patient, Primärvård, Kirurgi, Operation, Onkologi, Radiologi, Screening, ,  ASIH, Kontaktsjuksköterskor.

Strokepatienten

Representanter från Ambulans, Akutmottagning, Stroke-enhet, Primärvård, Radiologi, IVA, Anestesi, Operationspersonal, kommunal vård,

Multisjuk äldre

Representanter från Hemsjukvård, Kommunal vård, Primärvård, Patientmonitorering, Närsjukvård, Geriatrik, Akutvård, Egenvård, Psykiatri, Palliativ vård,

Bussolycka med flera skadade

Representanter från Ambulans, Akutmottagning, Kirurgi, Ortopedi, Anestesiologi, Radiologi (Behandling och intervention), Blodcentral, Operationspersonal, IVA,

Läkemedelsprocessen

Representanter från Primärvård Psykiatri, Barn och ungdomspsykiatri, Beroendevård, Barnsjukvård, Öppen och sluten specialistvård, Onkologi, Intensivvård, Operation, Ambulanssjukvård och kommunal vård; de personalkategorier som är involverade i patientens läkemedelsprocess.