Val av förtroendevald på arbetsplatsen

Varför ska man välja en förtroendevald på arbetsplatsen?

Den förtroendevalda på arbetsplatsen möter medlemmarna för att tillsammans med medlemmarna utveckla idéer om hur individen, yrket och vårdmiljön ska utvecklas. Den förtroendevalda är också medlemmarnas språkrör i de samverkansforum som nu nästan helt ersatt den traditionella förhandlingskulturen. Detta är en viktig roll då Vårdförbundet tycker att alla beslut som rör verksamheten bör fattas så nära verksamheten som möjligt. I rollen som förtroendevald på arbetsplatsen är man också skyddsombud och har mandat att agera utifrån arbetsmiljölagen.

Hur går ett val till?

  • Kalla till ett medlemsmöte i god tid där det framgår att val ska ske, senast 14 dagar innan mötet. Kom ihåg att även föräldralediga, sjukskrivna och visstidsanställda ska kallas till mötet.
  • Medlemmarna lämnar namnförslag före mötet eller under mötets gång. Alternativt att man utser en valberedning som presenterar lämnade förslag.
  • Utse en mötesordförande.
  • Bara närvarande medlem har rätt att rösta. Röstningen sker öppet om inte någon begär sluten omröstning.
  • Valet ska dokumenteras på särskild blankett (valprotokoll). Blanketten/valprotokollet ska skrivas under av en justerare, dock ej av den medlem som uppdraget avser.
  • Valprotokoll samt blankett anmälan av förtroendeuppdrag skickas till avdelningens kansli tillsammans med deltagarlista.

Val av förtroendevald på arbetsplatsen

Vad händer om ingen förtroendevald väljs på din arbetsplats?

Genom att inte välja förtroendevald har man avsagt sig möjlighet att via samrådsavtalet vara med och påverka verksamheten. Inflytandet på arbetsplatsen minskar!