Information om landstingets åtgärdsprogram

På bild en lång sjukhuskorridor

Just nu är läget turbulent efter presentationen av landstingets åtgärdsprogram.

Vi blev inbjudna till samtal om den hårt ansträngda arbetssituationen på framförallt akutklinikerna och vårdplatsenheterna på våra tre sjukhus i länet och har kommit överens med arbetsgivaren om ett åtgärdspaket som sker utanför den ordinarie löneöversynen (som pågår som vanligt).

Åtgärdspaket från arbetsgivaren

Detta handlar alltså inte om ett nytt avtal utan om ett åtgärdspaket från arbetsgivaren som politikerna skjutit till extra pengar för att kunna genomföra, utifrån allvarliga brister i arbetsmiljön och svårigheter att rekrytera och behålla befintlig personal. En anledning till att Vårdförbundet kunde gå med på detta är för att lönebilden på dessa enheter ser väldigt platt ut och att lönespridningen är dålig. 

Signaler om allvarliga arbetsmiljöproblem, speciellt avseende arbetsbelastningen, har kommit från flera håll. Vi har påtalat detta under en längre tid och lyft problemen i samverkan. Vi har tyvärr inte fått så stor respons från arbetsgivaren på vår begäran om kortsiktiga lösningar och vårt huvudskyddsombud har därför lämnat en begäran om arbetsmiljöåtgärd till arbetsgivaren. Vi väntar på svar om detta senast den 21 april.

Vi har full förståelse för att många andra enheter också har det väldigt ansträngt men i nuläget har arbetsgivaren valt att prioritera akutklinikerna och vårdplatsenheterna i sitt åtgärdsprogram.

Vi får många frågor just nu kring arbetstidsförkortning och arbetstidsmodeller. I arbetsgivarens förslag står även att man kommer att starta sådant arbete på utvalda enheter i pilotprojektform.

Vårdförbundet tecknar inte avtal

För närvarande tecknar inte Vårdförbundet några lokala arbetstidsavtal som inte uppfyller våra centrala yrkanden eftersom det pågår centrala förhandlingar mellan SKL och Vårdförbundet avseende bl.a. kring nattarbetstiden.

Vi har under de senaste veckorna inte varit full styrka i styrelsen av olika skäl och har då inte hunnit svara alla som hör av sig, vi beklagar detta! 

Vi planerar utifrån åtgärdsprogrammet att komma ut på arbetsplatsbesök så snart som möjligt, hör gärna av er så bokar vi en lämplig tid.

Vi har full förståelse för att alla inte kan vara nöjda med landstingets åtgärdspaket. Vårt arbete är ju inte klart i och med detta och det kan säkert komma nya förslag på åtgärder. Samtliga fackliga organisationer i landstinget är kallade till ett extra centralt verksamhetsråd i början på nästa vecka. 

Vårt gemensamma arbete för en hälsosam vårdmiljö och ett hållbart yrkesliv fortsätter, det här kan ses som en början och vi tror att fler åtgärder kan komma.

Avdelningsstyrelsen