Presentation Malin Tillgren

Nominerad till ordförande.

Beskriv din yrkesbakgrund.

Utbildad sjuksköterska, arbetat på Barnkliniken, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) sedan februari 1999. Specialistutbildad sjuksköterska med inriktning barn och ungdom, 2002

Beskriv din fackliga bakgrund

Lokalt förtroendevald 2000. Satt i den lokala valberedningen 2003. Blev invald 2004 i Vårdförbundets styrelse i nordöstra Skåne, som då hade en annorlunda organisation än idag. Blev 2005 huvudskyddsombud för CSK.  Jag har mellan åren 2005-2012 kombinerat fackligt uppdrag och kliniskt arbete, i genomsnitt hälften av varje.

Hösten 2012 påbörjade jag en utbildning i psykosocial arbetsmiljö på 15 Hp, som jag sedan kompletterade med ytterligare 7,5 Hp. I samband med att jag påbörjade studierna släppte jag den kliniska tjänstgöringen. 2013 bildades förvaltningen KRYH och då blev huvudskyddsombudsuppdraget 100 % vilket jag tackade ja till.

2014/2015 satt jag i valberedning avdelning Skåne. Invald i avdelning Skånes styrelse som vice ordförande 2017.  Inom Vårdförbundet har jag haft uppdrag gentemot studenter, varit ansvarig för våra fackliga utbildningar genom att vara med i framtagandet av utbildningsmaterial samt hållit i många utbildningar samt varit huvudskyddsombud och därmed haft fokus på bland annat arbetsmiljö.

Varit tillförordnad ordförande i avdelning Skånes styrelse från och till i drygt ett års tid.

Kongressombud och var på min fjärde kongress i fjol.  

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till ordförande?

Vill ha möjlighet att fortsätta med det pågående arbetet som påbörjades 2017 i avdelning Skåne, det vill säga vara mer synliga och kommunikativa, arbeta med en starkare vi-känsla, känna större tillhörighet.  Med Vi-känsla menar jag att det inte ska finnas något "vi och dom". Det ska bara vara vi, det ska genomsyra hela organisationen, alla medlemmar.

Vad vill du uppnå med uppdraget som ordförande?

Jag vill fortsätta utveckla kommunikationen i organisationen och arbeta vidare med "vi-känslan". Skapa förutsättningar för medlemmar med fackligt uppdrag genom till exempel stöd och tid för uppdraget. De förtroendevalda är nyckelpersoner i Vårdförbundet.

Vilken erfarenhet har du av ledarskapsuppdrag?

Från föreningslivet, håller kurser och som ordförande i föreningar. Uppdraget som huvudskyddsombud där jag samordnat förtroendevalda inom närområdet. Som vice ordförande i avdelning Skånes styrelse i 2 år samt varit tillförordnad ordförande till och från under det senaste året. Gått Region Skånes ledarskapsutbildning 2002-2003. Gått ledarskapsutbildningar inom studieförbund.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

  • Arbetsmiljö, arbetsbelastning.
  • Jag brinner för frågor gällande arbetstider.
  • Lönen

Skulle vilja att vi arbetar mer med professionsfrågor men det krävs bra arbetsvillkor först innan man kan arbeta med professionsfrågor.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Stötta och utbilda förtroendevalda så att de har kunskap när de möter arbetsgivaren. Lobbyverksamhet mot politiker och tjänstemän, vilket kommer att återupptas igen nu när avtalsrörelsen är över (de ville inte träffa avdelning Skånes styrelse under tiden avtalsrörelsen gick). Lobbyverksamheten är viktig. Hitintills har den varit främst varit riktad mot Region Skåne. Men vi behöver utarbeta strategier för lobbyverksamheten gentemot andra arbetsgivare. Viktigt att ge Vårdförbundets syn på medlemmarnas verklighet till politiker.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Strukturerad, organiserad, kunnig, engagerad, utvecklat en mer diplomatisk ådra med tiden, kan möta och samtala med människor och är lyhörd.

Hur skapar du bäst förutsättningar för bra samarbete i en grupp?

Att visa respekt för alla och att lyssna in alla.

Vilka förutsättningar behöver finnas på plats i gruppen för ett bra samarbete?

Att alla visar varandra respekt och lyssnar, vara närvarande i rummet. Alla är med och bidrar till ett klimat där alla blir lyssnad på. Som ordförande gäller det att vara ett gott föredöme och styra upp (om det behövs). Att alla har en rimlig arbetsbörda. Stress kan medföra att gruppen inte är toleranta mot varandra.

Vilka är dina styrkor som ledare?

Är strukturerad, engagerad, diplomatisk och lyhörd.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som ordförande?

Att kunna fortsätta på den väg som vi (avdelning Skånes styrelse) redan är inne på, hålla fokus framåt. Har idag en stabilitet och trygghet i styrelsen, positivt med nya in i styrelsen, men bra att kunna fortsätta framåt.