Motioner till årsmötet 2016

Följande motioner har inkommit och kan läsas här nedan.

Sista motionsdag var den 9 september och det har inkommit 14 motioner, därav några återtagna av motionären som är markerade med återtagen.

Motion 1 - återtagen
Titel: Reducerad medlemsavgift för havandeskapslediga
Bakgrund : Idag reducerar Vårdförbundet medlemsavgiften för helt föräldralediga medlemmar. Det finns många medlemmar som arbetar i verksamheter där arbete inte är möjligt eller tillåtet under hela eller delar av graviditeten, och medlemmen blir då avstängd med graviditetspenning. Denna graviditetspenning motsvarar 80% av medlemmens SGI, max 706 kr/dag, och betalas endast ut till tio dagar före beräknad förlossning. Medlemmen får under denna tid inte heller del av den föräldralön som allt fler arbetsgivare betalar. Detta innebär att medlemmen i värsta fall drabbas av en sämre ekonomi under hela graviditeten jämfört med under föräldraledigheten. Och ändå måste den havandeskapslediga medlemmen betala full medlemsavgift.
Yrkande : att medlemsavgiften för havandeskapslediga med graviditetspenning reduceras på samma sätt som medlemsavgiften för föräldralediga.
Motionär: Hanna Bergdahl

Motion 2 - återtagen
Titel: Byte av löneförhandlare
Bakgrund : Otillräckligt görs för att höja lönerna för allmän ssk. Mer behöver göras. Man kan inte prioritera längra spec.utbildade ssk längre, det har redan gjort mkt på den fronten
Yrkande : vet ej
Motionär : Edina Catic

Motion 3
Titel: Bort med jouren för ambulansen
Bakgrund : I dagsläget har ambulansdistrikt 4 jour nattetid. Kristianstad har 2 tim per natt, Hässleholm 1,5 tim per natt, Simrishamn 3 tim per dygn, Broby 3 tim och 11 min per dygn, Osby 2 tim och 8 min per dygn och Perstorp har 2 tim och 54 min per dygn
Yrkande : Problemet är att vi är på vår arbetsplats nattetid för jourersättning och därför har vi 40 timmars arbetsvecka trots skiftarbete. Vi i ambulanssjukvården är förmodligen den enda arbetsplatsen där vi inte har arbetstidsförkortning trots nattarbete. Jouren räknas inte in i veckoarbetstiden som enl. kollektivavtalet är 38,25 timmar. Enl. avtal från uppdragsgivaren skall prio 1 uppdrag kvitteras inom 90 sekunder. Detta är inte rimligt under jourtid då vi har rätt att klä av oss och bädda ner oss på jourrummen. Vi vill ha rätt betalt för de antal timmar som vi är på vår arbetsplats, därför önskar vi effektiv arbetstid och ingen jour. Detta är fullt realistiskt att genomföra eftersom distrikt 4 är det enda ambulansdistriktet kvar i Skåne som har jour. Det är redan genomfört i distrikt 1 och 3 och snart i distrikt 2 också. Vi som medlemmar har en stark önskan att Vårdförbundet driver denna fråga hårt för att förändra kollektivavtalet så att jour ej är möjligt att schemalägga.
Motionär : Mimmi Lejon

Motion 4 - återtagen
Titel : Bort med jouren för ambulansen
Bakgrund : I dagsläget har ambulansdistrikt 4 jour nattetid. Kristianstad har 2 tim per natt, Hässleholm 1,5 tim per natt, Simrishamn 3 tim per dygn, Broby 3 tim och 11 min per dygn, Osby 2 tim och 8 min per dygn och Perstorp har 2 tim och 54 min per dygn
Yrkande : Problemet är att vi är på vår arbetsplats nattetid för jourersättning och därför har vi 40 timmars arbetsvecka trots skiftarbete. Vi i ambulanssjukvården är förmodligen den enda arbetsplatsen där vi inte har arbetstidsförkortning trots nattarbete. Jouren räknas inte in i veckoarbetstiden som enl. kollektivavtalet är 38,25 timmar. Enl. avtal från uppdragsgivaren skall prio 1 uppdrag kvitteras inom 90 sekunder. Detta är inte rimligt under jourtid då vi har rätt att klä av oss och bädda ner oss på jourrummen. Vi vill ha rätt betalt för de antal timmar som vi är på vår arbetsplats, därför önskar vi effektiv arbetstid och ingen jour. Detta är fullt realistiskt att genomföra eftersom distrikt 4 är det enda ambulansdistriktet kvar i Skåne som har jour. Det är redan genomfört i distrikt 1 och 3 och snart i distrikt 2 också. Vi som medlemmar har en stark önskan att Vårdförbundet driver denna fråga hårt för att förändra kollektivavtalet så att jour ej är möjligt att schemalägga.
Motionär : Fredrik Nilsson

Motion 5 - återtagen
Titel: Reducerad medlemsavgift för den som är förtroendevald
Bakgrund : Det behövs förtroendevalda på alla arbetsplatser. De förtroendevalda lägger ned tid även utanför arbetet. En reducerad medlemsavgift skulle vara en "morot" för att få våra medlemmar att ta på sig detta uppdrag.
Yrkande : Yrkandet gäller att den som är förtroendevald på en arbetsplats ska betala en reducerad medlemsavgift till Vårdförbundet.
Mitt namn : Anne Ingvarsson

Motion 6 - återtagen
Titel: Motion angående tillgänglighet till motioner inför årsmöte VF Skåne
Bakgrund : Ett årsmöte utan motioner är bara ett halvt årsmöte. Motionerna är många gånger det som driver Vårdförbundets arbete framåt eller påverkar prioriteringen av arbetsuppgifter. Motionerna ger även medlemmarna chansen att aktivt ta del av Vårdförbundets arbete. Men för att inte bara motionärerna och styrelsen ska kunna vara delaktiga i diskussionen som ger underlag för om årsmötet bifaller eller avslår motionerna bör de göras tillgängliga för medlemmarna en tid innan årsmötesdagen.
Yrkande : Vi yrkar på Att motionerna ska vara tillgängliga via hemsidan eller via e-post åtminstone tre vardagar innan lokalföreningen VF Skånes årsmöten.
Motionärer : Eva Lenander och Agneta Lenander

Motion 7
Titel: Motion angående teamens arbete.
Bakgrund : Det senaste året har VF Skånes på ett helt annat sätt än tidigare nått ut till sina medlemmar. Mycket av det kan vi tacka teamen för. Deras fantastiska arbete med After-Work, Lunchmöten och annan aktiv medlemskontakt har på relativt kort tid brutit den trend av missnöje från medlemmarna som gav VF Skåne en sistaplats i Sverige på medlemmarnas nöjdhetsskala. Idag kan VF Skåne berätta om att nöjdheten hos medlemmarna stiger vilket är än mer positivt när man ser att nöjdheten sjunker i övriga delar av Vårdförbundets lokalföreningar.
Yrkande : Vi yrkar på Att styrelsen ger teamen förtroende och mandat att ytterligare utveckla kontakten med medlemmarna och i möjligaste mån tilldelar facklig tid för teamen att inom gruppen själv fördela.
Motionärer : Eva Lenander och Agneta Lenander

Motion 8
Titel: Motion angående att sända en motion elektroniskt i formulär via VF hemsida
Bakgrund : Det är visserligen mycket smidigt att kunna skriva en motion i ett formulär och sen kunna skicka iväg det genom att klicka på en Skicka-knapp. Men det är en brist att motionären inte erhåller en kvittens på att den nåt mottagaren.
Yrkande : Jag yrkar på att lokalföreningen VF Skåne begär att en funktion för kvittens utvecklas.
Motionär : Eva Lenander

Motion 9
Titel: Motion om synliggörande av styrelsens och teamens arbete
Bakgrund : Jag saknar på VF Skånes hemsida information om arbete och ansvarsområde för respektive förtroendevald. Ett förtroendeuppdrag förpliktigar också till redovisning av vad som görs inom uppdraget. På VF Skånes lokala sida är det väldigt tunt med information om VF Skånes politik och agerande samt om bakgrund till styrelsebeslut i frågor viktiga för medlemmarna. Bloggen har i några få fall använts för information om aktiviteter och ställningstagande och motiven till dessa. Men de flesta blogginlägg är snarast beskrivningar och konstaterande av faktum och ibland utformade så att de skulle kunnat vara öppna brev med riktning mot politiker mer än till medlemmarna. Några berättelser om verkliga försök till synliggöra VFs politik för allmänhet eller politiker finns inte. Kandidater presenteras ofta relativt utförligt inför ny och omval men vi får ingen information om vilka frågor och vilka uppdrag våra sittande styrelsemedlemmar driver och arbetar med. Våra styrelsemedlemmar är alltför anonyma. Idag har dessutom revisionen flyttas till en central revision och insynen i våra lokalföreningars arbete har därmed blivit försämrad. Det måste bli tydligare och enklare att ta del av styrelsens arbete. Återkoppling till medlemmarna är av största vikt.
Yrkande : Att Årsmötet uppdrar till styrelsen att formulera önskemål till hemside-ansvariga att även teamen presenteras med kontaktuppgifter på den lokala hemsidan. Att Årsmötet uppdrar till styrelsen att formulera önskemål till hemside-ansvariga att återkoppling om teamens möjliggörs på den lokala hemsidan. Att Årsmötet uppdrar till styrelsen att formulera önskemål till hemside-ansvariga att respektive styrelsemedlems ansvar, arbete och resultat i olika frågor och beslut synliggörs på hemsidan. Att Årsmötet uppdrar till styrelsen att konstruera en organisationsöversikt som är tillgänglig via nätet.
Motionär: Eva Lenander

Motion 10
Titel: Motion angående synliggörande av lokalföreningens VF Skånes arbete.
Bakgrund : Kring jul 2015 skrev Mats Runstens i en blogg om hur viktigt det är
att Vårdförbundet syns för sina medlemmar. Förutom det digra arbetet som VF
team gör med lunchmöten och afterwork mm finns det inte så mycket annat som har
gjort Vårdförbundet Skåne synlig. Framför allt har inte den omorganiserade
styrelsen från 2015 varit synlig. Med tanke på de förtroendevaldas betydelse
för, och ansvar för, att driva vårdförbundets både lokala och centrala frågor
är detta en allvarlig brist. Vi förväntas på årsmöten nominera och rösta på
medlemmar som vi tror kommer föra våra yrkesfrågor på bästa sätt. Det finns
många medlemmar som ifrågasätter Vårdförbundets vilja till att påverka
arbetsgivare och politiker. Många gånger kan detta bero på bristande kommunikation
om Vårdförbundets arbete och kontakter. Hemsidan är ett av de verktyg som
styrelsen har till sitt förfogande. De lokala hemsidorna ser lite olika ut
troligen beroende på önskemål från lokalföreningen upp mot den centralt styrda
hemsideutvecklaren. Vi kan läsa i Årsrapporten för 2015: Citat ”Den största
risken i vår organisation är missnöjda medlemmar som lämnar oss. Risken finns
att medlemmar har förväntningar som vi inte kan infria”
Yrkande : Att Årsmötet ger styrelsen VF Skåne uppdrag att utforma en
medlemsundersökning för att kartlägga medlemmarnas kunskap om styrelsens
aktiviteter under året. Att årsmötet ger styrelsen uppdrag att undersöka vad
medlemmarna prioriterar att VF Skåne arbetar med Att respektive styrelsemedlems
ansvar, arbete och resultat i olika frågor och beslut synliggörs på hemsidan.
Att teamen presenteras på hemsidan och att det skapas en möjlighet för dem att
ge återkoppling om resultatet av deras arbete, samt att en kontaktfunktion till
teamen skapas. Att det konstrueras en organisationsöversikt som är tillgänglig
via nätet.
Motion : Eva Lenander

Motion 11
Titel : Motion angående arbetsklimat inom VF avdelning Skåne
Bakgrund : En orsak till arbetsmiljöproblem inom sjukvården är den toppstyrning
som utesluter verklig medverkan från personalen. Det är viktigt att denna
toppstyrning och brist på involvering inte återfinns inom vårt yrkesförbund.
Ett tryggt klimat inom gruppen av förtroendevalda är avgörande för delaktighet
och väl fungerande lokalförening. Vid årsmöte 2015 togs beslut om att utöka
styrelsen i VF Skåne från 7 till 9 personer. Förändringen motiverades av att
styrelsen ofta hade haft relativt stor del frånvaro från styrelsearbete vilket
ökat arbetsbelastning på ett fåtal av styrelsens medlemmar och nu ville säkra
styrelsearbete vid bortfall av styrelsemedlem tillfälligt eller slutgiltigt. I
nuläget är det ett åter ett flertal av styrelsens medlemmar som antingen är
sjuka, föräldralediga, har avsagt sig eller planerar att avsäga sig sitt
uppdrag. Orsakerna är för oss medlemmar inte synliga. Vid årsmötet 2015 valdes
10 personer till valberedning. Av dessa är 5 kvar. Förlusten av förtroendevalda
med fackligt uppdrag inom VF lokalavdelning Skåne är oroande eftersom en väl
fungerande lokalavdelning är viktig för VFs arbete och för medlemmarna. För
några år sedan togs kongressbeslut om att ingen lokal revision av
Vårdförbundets arbete skulle ske. Detta har minskat insynen i den lokala
avdelningens arbete. Med tanke på att Vårdförbundet arbetar för och lyfter
frågor om arbetsmiljön på arbetsplatserna är det kanske på tiden att
Vårdförbundet tittar inåt organisationen också. Hur är arbetsklimatet inom VF
Skåne, inom styrelsen och i samarbete med övriga förtroendevalda? Hur bra
fungerar demokratin? Vilken prioritering av arbetsuppgifter finns? Hur fördelas
ansvaret och den fackliga tiden? Vilka mål har man nått? Vad kan göras bättre?
Vi har nåtts av information om att det finns intern kritik som inte får lyftas
inom lokalföreningen. Finns det alltså en tystnadskultur inom lokalföreningen
VF Skåne?
Yrkande : Vi yrkar på Att det framställs en begäran om att Vårdförbundet
centralt gör en lokal revision av Vårdförbundet avdelning Skåne. Att en
objektiv undersökning av arbetsklimat, ledning och samarbete genomförs i VF
Skåne, där nuvarande och nyligen avhoppade av förtroendevalda ingår och
tillfrågas.
Motionärer : Eva Lenander och Agneta Lenander

Motion 12
Titel: Motion angående partipolitisk anknytning bland förtroendevalda
Bakgrund : "Vårdförbundet är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i
frågor sker detta utifrån Vårdförbundets politik och grundläggande värderingar"
(utdrag ur vårdförbundets stadgar). Medlemskap i Vårdförbundet erbjuds oavsett
politisk åskådning och medlemskapet har hittills inte begränsats av politisk
anknytning eller andra engagemang. De flesta medlemmar tar säkert för givet att
styrelsemedlemmar inte låter sin partipolitiska anknytning påverka utan att
beslut utgår från vad medlemmarnas intresse. Med tanke på hur styrelsen, enligt
ordförande Mats Runsten, resonerade i samband med beslut om lokalföreningen
skulle delta i den partipolitiskt obundna nationella manifestationen den 4:e
september, kan man ställa sig frågan om detta stämmer. Enligt Mats Runsten,
väljer styrelsen att VF Skåne intar "en passiv roll" genom att bidra ekonomiskt
men inte på annat sätt stödja den partipolitiskt obundna manifestationen "Slut
på rean – En annan vård är möjlig" som stöds av Vårdförbundet centralt.
Motiveringen, vid förfrågan, varför VF Skåne inte ens vill informera sina
medlemmar om manifestationen, är att styrelsen anser att arrangörerna har
anknytning till olika partier och andra organisationer samt att vissa av
arrangörerna inte är medlemmar i Vårdförbundet avdelning Skåne och att vissa
inte ens arbetar inom vården och att detta sammantaget ger en "partipolitisk
slagsida" (mail till motionär 160822). Ordföranden för VF Skåne anger även som
orsak att manifestationen inte är "opolitisk". Detta är en förvånande motivering
då Vårdförbundet är en organisation som själv beskriver sig som en politisk
aktör när det gäller att driva vårdfrågor. Självklart är manifestationen ett
starkt inlägg i den pågående politiska debatten. Frågan VF årsmöte bör ställa
är: Varför en manifestation, enligt styrelsen i VF Skåne, inte kan agera som
politisk aktör på samma sätt som Vårdförbundet. Fram till nu har jag ansett det
självklart att vår styrelse inte agerar utifrån olika partipolitiska perspektiv
utan i medlemmarnas intresse. Men eftersom styrelsen nu ifrågasätter enskilda
medlemmars förmåga att hålla partipolitiken utanför vårdfrågorna så måste
årsmötet även ifrågasätta styrelsemedlemmarnas förmåga till detsamma. Flera
medlemmar i styrelsen VF Skåne innehar partipolitiska uppdrag i både region-
och kommun-nämnder samt sitter i kommunfullmäktige. Slutsatsen från styrelsens
resonemang som ovan beskrivits blir att enskilda ledamöters engagemang påverkar
hela styrelsen och därmed ger VF Skånes styrelse "en partipolitisk slagsida".
Ett misstroendevotum har i princip utgått mot hela styrelsen, från styrelsen
själv. Detta misstroende instämmer motionärerna i men utifrån motiveringen att
styrelsen inte arbetar i medlemmarnas intresse.
Yrkande : Vi yrkar på Att hela styrelsen VF Skåne ställer sina styrelseplatser
i VF Skåne till förfogande. 
Motionärer : Eva Lenander och Hanna Hällström

Motion 13
Titel: Motion angående reglering av deltagande, stöd och
informationsspridning vid manifestationer/parader/aktiviteter där medlemmar
eller arrangörer uppmanar VF Skåne till detta.
Bakgrund : Vid manifestationen En annan vård är möjlig den 4:e september valde
styrelsen för VF Skåne att endast stödja initiativet ekonomiskt. Inte ens en
separat önskan om att sprida information om manifestationen i samma omfattning
som vid Malmö Pride accepterades. Motiveringen sas vara att arrangörernas
partipolitiska koppling gav manifestationen en partipolitisk slagsida.
Motiveringen ter sig inte bara felaktig utan även ofullständig.
Manifestationens arrangörer har tydliggjort att den var partipolitiskt
oberoende. Styrelsen ifrågasätter den försäkran och detta räcker för att som
organisation avstå från att både att delta och att sprida information om
manifestationen trots att inte ens om manifestationen hade varit en uttalat
partipolitisk manifestation finns något i stadgarna som förhindrar att
Vårdförbundet stödjer en aktivitet vars budskap överensstämmer med
Vårdförbundets politik. Vid förfrågan till Vårdförbundet centralt blir svaret:
"I Vårdförbundets stadgar står; "Partipolitiskt obundet. Vårdförbundet är
partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i frågor sker detta utifrån
Vårdförbundets politik och grundläggande värderingar". Detta innebär att
utgångspunkten är att Vårdförbundet inte stödjer ett politiskt parti. Däremot
så kan, om och då Vårdförbundet själv anser att det gagnar Vårdförbundets
intresse, vara så att Vårdförbundet agerar tillsammans med andra i en fråga där
vi har gemensamt intresse." Styrelsen har använt sig av antaganden, tolkningar
och egna slutsatser och tagit beslut utan fullt underlag. Detta undergräver
förtroendet för Vårdförbundet Skånes arbete. Många av medlemmar har ifrågasatt
varför inte VF Skåne var synligt när en av förbundets viktigaste frågor lyfts
av medlemmar inte bara i vårt eget förbund utan i våra syster/broder-organisationer.
Frågan som ställs är också varför just VF Skåne avstår synlighet när de flesta
andra lokalavdelningarna både deltar, informerar och i vissa fall ställer upp
med talare (t.ex. vår förbundsordförande Sineva Robeiro som talade i Göteborg).
Frågan som borde ställas styrelsen på vad det baserar sin bedömning att
manifestationens budskap inte var i "gemensamt intresse" och hur de motiverar
att passiviteten och vägran att sprida information var i medlemmarnas intresse.
Detta måste upp till diskussion och det måste finnas underlag för beslut i
frågor som berör medlemmarna.
Yrkande : Vi yrkar på Att Årsmötet uppdrar till styrelsen VF Skåne att
undersöka vad medlemmarna har för åsikter om vilka krav som bör ställas på
manifestationer, parader och dess arrangörer för att kunna erhålla stöd eller
hjälp till informationsspridning från VF lokalavdelning Skåne. Att Årsmötet
uppdrar till VF Skåne att utifrån upprättar skriftliga riktlinjer för krav på
officiella arrangörer för manifestationer eller andra initiativ som VF uppmanas
att stödja. Riktlinjerna ska baseras på stadgar och rekommendationer bör
inhämtas från Vårdförbundets huvudorganisation. Dessa ska antas eller avslås
vid kommande årsmöte. Att Årsmötet uppdrar till styrelsen att samtidigt beskriva
hur bevisbörda för att arrangörerna uppfyller dessa krav ska ske. Dessa ska
antas eller avslås vid kommande årsmöte. Att Vårdförbundet avdelning Skåne fram
till nya riktlinjer har tagits fram inte stöder några som helst
manifestationer, demonstrationer, parader eller dylikt utan att samma krav
ställs på arrangörer som för manifestationen "Slut på rean – En annan vård är
möjlig". Att Vårdförbundet avdelning Skåne i styrelseprotokoll formulerar
motivation för avslag på yrkanden så att detta är tillgängligt för medlemmar då
de begär protokollsutdrag.
Motionärer: Eva Lenander och Hanna Hällström

Motion 14
Titel: Motion angående ordförandeskap i Vårdförbundet Lokalföreningen Skåne
Bakgrund : Den 4:e september genomfördes en nationell vårdmanifestation på
initiativ från 3 sjuksköterskor, alla medlemmar i Vårdförbundet. Vårdförbundet
var ett av de fackförbund som tydligt ställde sig bakom manifestationen.
Vårdförbundet centralt spred budskapet om manifestationen via medlemstidningen
Vårdfokus och förbundsordföranden deltog t.o.m. som talare i Göteborg.
Manifestationen fick ett starkt medialt genomslag och uttalanden från både
hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och ordförande i SKL Anders
Henriksson. Vårdförbundets lokalförening Skåne följde inte centralorganisationens
exempel. Beslut på styrelsemöte den 14.e juni enligt protokollsutdrag var:
(citat) ”att stödja förslaget men inte deltaga i Vårdförbundets namn.” Trots
formuleringen i detta beslut hänvisar Mats Runsten till att styrelsen avslår
förfrågan om att sprida information om manifestationen. Motivering är samma som
för att inte deltaga, att styrelsen anser att manifestationen har en
”partipolitisk slagsida”. Men inte ens om detta vore med sanningen
överensstämmande finns det något i stadgarna som hindrar att Vårdförbundet
stödjer en aktion som för fram frågor som är gemensamma med Vårdförbundets
policy, vilket Mats Runsten, 8 aug. 2016, i ett svar till medlem, erkänner att
det gör. Vårdförbundet lokalavdelning Skåne har underlåtit att ta beslut
utifrån fakta och låtit förutfattade meningar styra beslut. Besluten är även
tagna utan att vara förankrade i stadgarna. Men främst har Vårdförbundet
avdelning Skåne bortsett från medlemmarnas intresse vilket är mycket
allvarligt. Styrelsens beslut men framförallt den senare tolkningen av
ordförande Mats Runsten har inneburit att Vårdförbundet Skåne inte bara missat
en chans att göra reklam för lokalavdelningen utan att detta även inneburit ett
stort antal arga och besvikna medlemmar. Konsekvenserna kan bli stora för medlemsrekryteringen
och nöjdheten bland medlemmarna i Skåne. Vi kan läsa i Årsrapporten för 2015:
Citat ”Den största risken i vår organisation är missnöjda medlemmar som lämnar
oss.”. Mats Runsten verkar inte ha förstått betydelsen av den formuleringen.
Hela ärendet om stöd mm till manifestationen ”En annan vård är möjlig” har
hanterats på ett mycket oprofessionellt sätt.
Yrkande : Vi yrkar på att ordförande VF Skåne, Mats Runsten ställer sin
styrelseplats i VF Skåne till förfogande.
Motionärer : Eva Lenander och Hanna Hällström