Bifallna motioner vid årsmötet 2016

Motionär: Mimmi Lejon 

Bort med jouren för ambulansen.

Yrkande: Problemet är att vi är på vår arbetsplats nattetid för jourersättning och därför har vi 40 timmars arbetsvecka trots skiftarbete. Vi i ambulanssjukvården är förmodligen den enda arbetsplatsen där vi inte har arbetstidsförkortning trots nattarbete. Jouren räknas inte in i veckoarbetstiden som enl. kollektivavtalet är 38,25 timmar. Enligt avtal från uppdragsgivaren skall prio 1 uppdrag kvitteras inom 90 sekunder.

Detta är inte rimligt under jourtid då vi har rätt att klä av oss och bädda ner oss på jourrummen. Vi vill ha rätt betalt för de antal timmar som vi är på vår arbetsplats, därför önskar vi effektiv arbetstid och ingen jour. Detta är fullt realistiskt att genomföra eftersom distrikt 4 är det enda ambulansdistriktet kvar i Skåne som har jour. Det är redan genomfört i distrikt 1 och 3 och snart i distrikt 2 också. Vi som medlemmar har en stark önskan att Vårdförbundet driver denna fråga hårt för att förändra kollektivavtalet så att jour ej är möjligt att schemalägga.

Årsmötet beslutade att bifalla motionen

Läs utredning åtgärd motion om jour i ambulansen


Motionär: Eva Lenander och Hanna Hällström

Reglering av deltagande, stöd och informationsspridning vid manifestationer/parader/aktiviteter där medlemmar eller arrangörer uppmanar Vårdförbundet Skåne till detta.

Yrkanden: att årsmötet uppdrar till Vårdförbundet Skåne att utifrån upprättar skriftliga riktlinjer för krav på officiella arrangörer för manifestationer eller andra initiativ som Vårdförbundet uppmanas att stödja. Riktlinjerna ska baseras på stadgar och rekommendationer bör inhämtas från Vårdförbundets huvudorganisation. Dessa ska antas eller avslås vid kommande årsmöte.

Årsmötet beslutade att bifalla motionen

Läs avdelning Skånes antagna demonstrationspolicy

 

Motionär: Eva Lenander och Agneta Lenander

Arbetsklimat inom Vårdförbundet avdelning Skåne.

Yrkanden att en objektiv undersökning av arbetsklimat, ledning och samarbete genomförs i Vårdförbundet Skåne, där nuvarande och nyligen avhoppade av förtroendevalda ingår och tillfrågas.

Årsmötet beslutade att bifalla motionen

Läs Rapport med redovisning av enkät kring arbetsklimat, ledning och samarbete i Vårdförbundet Skåne.