Vanliga frågor om lön

Här finns svar på dom vanligaste frågorna gällande lön i avdelning Skåne.

Förhandlar Vårdförbundet lokalt med Region Skåne och Skånes 33 kommuner om årets löneutfall?

Nej, förhandling om lön och skrivande av löneavtal sker mellan centrala parter i Stockholm. Vårdförbundet skrev i december 2016 ett nytt centralt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet är sifferlöst. Det finns med andra ord ingen garanterad procentsats i avtalet. Vi sitter alltså inte och förhandlar med arbetsgivarna om pengar lokalt i Skåne. Arbetsgivarna har enligt det centrala avtalet fria händer att själva bestämma löneutfallet. Det visar sig inte minst genom att en del arbetsgivare ger oss ett påslag högre än "märket" och en del ger ett lågt påslag jämfört med "märket".

Lokalt i kommuner och landsting (regioner) sker en löneöverläggning, ingen förhandling.

Vad är det så kallade "märket"?

"Märket" eller "industrimärket" är ett mått på löneökningstakten för (export) industrin i Sverige. Det som industrifacket förhandlar fram blir en måttstock för övriga lönesektorer i landet. Om industrifacket förhandlar fram en löneökningstakt på 2 % så kommer alla andra sektorer att hamna ungefär på samma löneutfall. Det gäller även den offentliga sektorn.

Vad är en löneöverläggning?

En löneöverläggning är ett lokalt möte mellan parterna (fack och arbetsgivare) där arbetsgivaren ska redogöra för sin lönepolitiska strategi. Vårdförbundet har möjlighet att framföra "yrkanden" och ta dessa till protokollet. Våra yrkanden avvisas så gott som alltid av arbetsgivarna. Årets yrkanden utgör inget undantag. Överläggningsprotokollet är egentligen bara ett dokument som visar att parterna träffats och att arbetsgivaren fullföljt sitt åtagande att redovisa sin lönepolitik och sina lönepolitiska prioriteringar enligt anvisningarna i det centrala avtalet. Det är med andra ord inga förhandlingar.

Varför godkänner Vårdförbundet det låga löneutfallet i år?

Vårdförbundet informeras inte av arbetsgivarna hur mycket pengar de tänker lägga ut på våra medlemmar. Det redovisas först under hösten när allas löner är klara och allt är sammanräknat. Först då redovisas det totala löneutfallet. Anledningen är att det sifferlösa avtalet är just sifferlöst och att det är först när alla verksamheter och alla medarbetarna fått sina löner som det kan redovisas hur mycket eller lite vi fick. Vårdförbundet godkänner alltså inga löner.

Varför godkänner Vårdförbundet arbetsgivarnas prioriteringar?

Arbetsgivarnas fördelning av pengar till de verksamheter som bedöms vara prioriterade är enbart arbetsgivarnas egna. Vårdförbundet framför (yrkar) i överläggningarna vilka grupper vi anser ska vara prioriterade men det är alltid arbetsgivarna som äger frågan. Vårdförbundet godkänner alltså inga prioriteringar.

Varför har vissa verksamheter fått väldigt litet lönepåslag?

Arbetsgivarnas fördelning av pengar inom den egna verksamheten speglar vilka prioriteringar man gör, en del verksamheter anses helt enkelt vara i större behov av löneökningar än andra. Det är av arbetsgivarna identifierade "nyckelverksamheter" som får störst påslag. Vårdförbundet kan inte påverka arbetsgivarnas fördelning av pengarna.

Hur förhandlar Vårdförbundet min lön?

Vårdförbundet förhandlar inte individens lön. Ända sen 1986 har Vårdförbundet avtal om individuella och differentierade löner. Innan dess hade vi så kallade tarifflöner där olika löneklasser var kopplade till ålder. Man flyttades upp en löneklass varje år. I det systemet fanns det ett tak, en slutlön.

Tarifflönerna skrotades för Vårdförbundets medlemmar 1986. Numera är man alltså inte garanterad ett lönepåslag varje år men å andra sida finns det heller inget lönetak.

Om jag är missnöjd med min lön är det då Vårdförbundets fel?

Det är alltid arbetsgivaren som sätter lönen. Lönen är ett mått på hur arbetsgivaren bedömer din kunskap, kompetens, erfarenhet och insats på arbetsplatsen. Lön sätts enligt den så kallade ”dialogmodellen”. Det betyder att samtal mellan chef och anställd ska bringa klarhet i vilka mål man ska arbeta mot och också vilka förväntningar som finns på dig som anställd. Medarbetarsamtal är framåtsyftande medan lönesamtal speglar insatsen under det gångna året. Under lönesamtalet får man reda på vilket påslag man får och man ska även ha en motivering till varför man fick just den summan. Om chefen motiverar ditt låga lönepåslag med att det är Vårdförbundet som gått med på det och att du måste vända dig till facket för att få svar så är det inte sant. Vårdförbundet är aldrig inblandad i din individuella lönesättning. Hade facken satt lönerna hade vi haft en helt annan lönebild.

Kan inte Vårdförbundet ha lönemöten så att medlemmarna kan komma och diskutera lön?

Vårdförbundet bjöd in till lönemöten under vintern 2017 på fem orter runt om i Skåne. Sammanlagt nådde vi runt 300 medlemmar. Vårdförbundet bjuder med jämna mellanrum in till lönemöten och kommer att fortsätta med det. Alla är välkomna. Har man inte möjlighet att närvara på mötena så kan man alltid kontakta oss via mail eller telefon och fråga om lön.

Har Vårdförbundets medlemmar fått ett bättre eller sämre löneutfall än andra jämförbara grupper de senaste åren?

Löneutfallet för Vårdförbundets grupper har varit större än för andra grupper i offentlig sektor räknat i procent. Det betyder inte att vi på något sätt är nöjda. Det vi kan konstatera är att Vårdförbundets grupper inte närmar sig manligt dominerade jämförbara grupper med likvärdig eller kortare utbildningslängd. (exempelvis ekonomer, IT tekniker och ingenjörer). Däremot har medellöneavståndet till gymnasieutbildade yrkesgrupper ökat markant de senaste åren. För 4 år sen skilde det ca 5000 kr i medellön mellan en sjuksköterska och en undersköterska i Skåne. Idag skiljer det över 8500 kr i medellön. Den statistik som finns tillgänglig i skrivande stund visar att en allmänutbildad sjuksköterska i Skåne har en medellön på 33500 kr medan undersköterskans medellön ligger på 24900 kr. Då är inte specialistsjuksköterskorna inräknade. Myten om att undersköterskorna oftast får ett högre lönepåslag än Vårdförbundets yrkesgrupper är alltså inte sann.

Är Vårdförbundet nöjda med nuvarande löneökningstakt?

Svar nej! Vårdförbundet anser fortfarande att våra yrkesgrupper är bedrövlig lågt lönesatta.

Vad behövs det för att förändra lönestrukturen?

Troligen en helt annan typ av centrala avtal än vad vi har idag

Finns det andra faktorer som påverkar lönen?

Ja, det finns det. Marknadskrafterna är en sådan faktor. Är behovet av våra yrkesgrupper stor men tillgången liten så drivs lönerna upp.

Utbudet av arbetsgivare är större än någonsin, det ökar rörligheten på arbetsmarknaden och driver upp lönerna. Allt fler arbetsgivare konkurrerar om samma kunskap och de konkurrerar med lön och andra villkor. Våra yrkesgrupper går till den arbetsgivare som betalar bäst.

Har du fler frågor gällande lön så kontakta oss via Vårdförbundet Direkt

Vårdförbundet
Avdelning Skåne