Svar på frågor om införande av flextid i Region Skåne

En tecknad klocka

Vårdförbundet avdelning Skåne har tecknat ett kollektivavtal med Region Skåne rörande flexibel arbetstid, så kallad flextid.

Här kan du läsa mer om detta flextidsavtal samt även klicka dig vidare direkt in till avtalet i sin helhet Flextidsavtal med Region Skåne

Vårdförbundet och Region Skåne är överens om att inte tillämpa flextid generellt över hela regionen, det måste ske en lokal överenskommelse om införande mellan två parter på den berörda arbetsplatsen. Det behövs alltså en arbetsgivarpart och en arbetstagarpart (lokal förtroendevald) för att införa flextid. Finns ingen förtroendevald på arbetsplatsen kan flextid inte införas.

Det är endast förtroendevald på arbetsplatsen som har tillräcklig insyn och kunskap om verksamheten för att tillsammans med närmsta chef kunna göra en risk- och konsekvensanalys samt en eventuell överenskommelse om att tillämpa flextidsavtalet på den specifika verksamheten. Man kan alltså inte ”låna” en förtroendevald från en annan arbetsplats och på så sätt införa flextid på arbetsplatsen.

Överenskommelse om att införa flextid på arbetsplatsen har inte status av kollektivavtal utan är endast en överenskommelse om att utnyttja möjligheten som finns i det regionövergripande kollektivavtalet att införa flextid på arbetsplatsen. Det finns två olika flextidsramar man kan använda, lång och kort flextidsram. Dessa finns som en bilaga i avtalet i länken ovan. En risk- och konsekvensanalys görs av lokalt förtroendevald och arbetsgivare. Sedan skrivs en överenskommelse mellan den lokalt förtroendevalda och arbetsgivaren om att man på arbetsplatsen ska tillämpa kollektivavtalet om flexibel arbetstid. Arbetsgivaren har eventuellt en mall för själva överenskommelsen, annars går det bra med ett vanligt dokument.

Vad som behöver framgå av överenskommelsen är:

  • Att kollektivavtalet om flexibel arbetstid ska börja tillämpas på arbetsplatsen
  • Från vilken datum flexibel arbetstid ska börja tillämpas
  • Vilken flextidsram som ska användas
  • Hur utfasning ska ske om överenskommelsen sägs upp
  • Underskift av lokal förtroendevald och arbetsgivare

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på tel 0771-420420 mellan kl 8 – 18 eller skriv din fråga här: Vårdförbundet kontakt