Hur kunde vi skriva på ett sifferlöst ”avtal” med Region Skåne?

Händer, hand, penna, skriva, dator, arbeta, kontor, möte, bord, planering, planera, arbetstid, två, personer, tänka,

Vi hade verkligen velat ha siffror och garantier med i protokollet! Men varför skrev vi då på när de vägrar ge oss några siffror?

För att förstå det behövs kunskap om den så kallade svenska modellen, det vill säga det system som styr lönebildningen på svensk arbetsmarknad. Sedvanlig förhandling sker enbart på nationell nivå och där måste parterna (Vårdförbundet respektive Sveriges kommuner och landsting, SKL) vara överens. Om man inte kommer överens kan vi som fackförbund ta till stridsåtgärder som till exempel strejk. På lokal nivå (Vårdförbundet och Region Skåne) sker en dialog som bör leda till en samsyn, men den måste inte det. Om parterna inte kommer överens har arbetsgivaren rätt att till stor del göra som de vill, så länge de håller sig inom ramen för vad som står i det centrala avtalet. Vår kraftigaste markering kan då antingen bli att avsluta förhandlingen i oenighet eller att vägra skriva under protokollet.

Vårdförbundet och Region Skåne har träffats vid ett flertal överläggningsmöten. Vid dessa möten har vi argumenterat för och visat statistik på varför det behöver göras en särskild satsning med 10 000 kr mer i månaden till de särskilt yrkesskickliga och att det samtidigt krävs en god löneutveckling för samtliga medlemmar.

Vi har även försökt få arbetsgivaren att ge en siffra på hur stor lönespridningen ska vara mellan en som är ny i yrket och en som är särskilt yrkesskicklig som närmar sig pension.  Detta för att få en ”garanti” på vad vi kan förvänta oss. Men arbetsgivaren vägrar tyvärr att ge några siffror och vill de inte göra det så kan vi inte tvinga dom.

Vi hade verkligen velat ha siffror och garantier med i protokollet! Men varför skrev vi då på när de vägrar ge oss några siffror? Jo, för att där finns vissa saker i överläggningen som vi ser som positiva. Hade vi inte skrivit på är det inte säkert att vi fått dessa delar. Så efter att vägt för och nackdelar med att skriva på eller låta bli att skriva på, så valde vi att skriva på.

Vad är positivt med överläggningen?

 • Fortsatt fokus på individuell och differentierad lönesättning där de som särskilt bidrar till verksamhetens mål ska prioriteras.
 • Att arbetsgivaren medger att löneutvecklingen ska öka i högre grad för särskilt yrkesskickliga, de ska prioriteras. Särskilt yrkesskickliga finns bland barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor (både allmän- och specialistutbildade) samt chefer som är medlemmar i Vårdförbundet.
 • Vi har en definition för särskilt yrkesskickliga att utgå från i årets lönesättning: Medarbetare med längre yrkeserfarenhet, kompetens och specialistkunskap som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål utifrån Region Skånes gemensamma lönekriterier som brutits ner på verksamhets-/enhets-/avdelningsnivå.
 • Att det så kallade verksamhetstillägget på 1 500 kr skrivs över i grundlönen from 191101. Det innebär att arbetsgivaren inte ensidigt kan ta bort tillägget och att höjningen följer med även vid byte av arbetsplats. Detta görs utanför lönerevisionen och ska inte påverka vad var och en får i vanlig löneökning.

Vad händer nu?

Löneprocessen tar aldrig slut utan fortsätter i olika delar året runt. Det som händer under hösten är:

 • 26 augusti träffas styrelsen och teamen för dialog och fördjupning i överläggningen. De som är huvudskyddsombud på förvaltningsnivå kommer att tillsammans med delar av styrelsen dra upp strategier för fortsättningen.
 • Under vecka 35 och ev. 36 kommer det att ske överläggningar på respektive förvaltning. Där kommer dialog och fördjupning av löneanalysarbetet nedbrutit på respektive förvaltning att göras. Här ska arbetsgivaren presentera vilka grupper de ser behov av att prioritera enligt de nya förvaltningarna. Arbetsgivarens prioritering i överläggningsprotokollet är sedan i höstas.
 • Under början av september anordnas det träffar för alla förtroendevalda inom respektive förvaltning för att informera kring överläggningarna och som ett stöd i den fortsatta processen.
 • Överläggningar kommer därefter att genomföras på varje verksamhetsområde där de bland annat ska titta på lönekriterierna så att kriteriet för särskilt yrkesskicklig är inkluderat.
 • Du ska ha lönesamtal med din närmsta chef utifrån era lönekriterier och där kriteriet för särskilt yrkesskicklig ska finnas med.
 • I mitten av oktober ska cheferna kunna presentera förslag på ny lön, till dig som medarbetare och som helhet till den fackligt förtroendevalda.
 • Den nya lönen ska betalas ut med lönen i november och då retroaktivt från april. Om du är en av de som får ett stort påslag kan det vara bra att kontakta Skatteverket för eventuell jämkning av skatten.
 • Efter att alla löner är klara kommer Vårdförbundet och Region Skåne att ha en särskild uppföljning och analys kring hur utfallet blev och om/hur det blivit någon ökad lönespridning till förmån för de särskilt yrkesskickliga.
 • När vi har all fakta framför oss kommer vi att ta ställning kring hur vi ska hantera nästa års löneöversyn… Region Skåne har sedan enbart en löneöversyn till på sig att visa vad de vill, innan avtalet kan sägas upp…

Vad kan jag som medlem göra?

Det är viktigt att dialogerna fortsätter ute på arbetsplatserna, med politiker och allmänhet kring att det behövs en satsning på de särskilt yrkesskickliga. Det är något som kan gynna alla i längden. Du som ännu inte är särskilt yrkesskicklig har möjlighet att bli det längre fram i karriären.

När ni pratar om lönekriterier på arbetsplatsen är det viktigt att ni definierar vad det innebär att vara särskilt yrkesskicklig hos er. Om du anser att du tillhör gruppen särskilt yrkesskicklig ska du självklart framföra det på lönesamtalet. Om du inte är där ännu kan du föra en dialog med din närmsta chef kring vad som krävs för att du ska komma dit och vilket stöd/utbildning du behöver längs vägen.

Var kan jag läsa överläggningsprotokollet?
Om du vill läsa överläggningsprotokollet i sin helhet via länken Löneöverläggningarna med Region Skåne avslutade

Att ha en förtroendevald på arbetsplatsen

Som du säkert förstår spelar den förtroendevalda på arbetsplatsen en stor roll i löneprocessen. Den förtroendevalda får djupare kunskap om processen, har möjlighet att vara med och påverka lönekriterier samt kan påtala för Vårdförbundets huvudskyddsombud om/när det är något som inte fungerar i processen. Om ni saknar förtroendevald kommer vi gärna ut och berättar vad rollen innebär, maila vardforbundet.dialog@skane.se 

Nu är det upp till arbetsgivaren att visa hur de värdesätter vår kunskap - om de menar allvar med att de vill ha en tillgänglig, trygg och säker vård med rätt kompetens nu och i framtiden!

Vänlig hälsning

Malin Tillgren
Tf. ordförande

Vårdförbundet avdelning Skåne