Inkommen motion inför årsmötet

En hand som håller i en datormus

Motionen berör förtroendevalda revisorers förutsättningar att sköta sitt uppdrag på bästa sätt.

Förtroendevalda revisorer

Bakgrund

Vi föreslår kongressen en stadgeändring för att göra revisorernas arbetet möjligt och ge bättre förutsättningar. Vi anser att det är för stor uppgift för fyra personer att hinna med samt utföra revisonen på ett bra och säkert sätt. Samt att vi tycker att det är en brist att det inte finns ersättare att kalla in om någon avslutar sitt uppdrag mellan kongresserna, dvs man behöver då inte kalla in kongressen för att välja ny revisor. Vårt förslag passar också bättre den organisations indelning i vår nuvarande organisation dvs den indelningen med sex enheter.

Yrkande 

Enligt dagens stadga ska revisonen bestå av fyra personer som väljs av kongressen vart fjärde år.

Nu varande stadga: Kongressen väljer 4 förtroendevalda revisorer (under rubriken Uppgift & beslut s 10)

Vi vill att man ändra stadgan till följande: Kongressen väljer 6 förtroendevalda revisorer samt 2 ersättare.

Avsändare

Helene Esping, Katarina Kullenberg Åke och Brith Holm


Styrelsens svar

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionen och skickar den vidare till förbundsstyrelsen.