Val av förtroendevald på arbetsplatsen

Delta i valet av förtroendevald – en självklar rättighet!

Möten mellan medlemmar är en viktig del av Vårdförbundets organisation. Som medlem med stort inflytande medverkar du i en demokratisk process som utvecklar organisationen.

Öppenhet präglar Vårdförbundet och som medlem har du rätt att delta på möten och aktiviteter inom förbundet.

Din delaktighet och ditt medskapande stärker Vårdförbundet.

Inför mötet

 • Val av förtroendevald (nyval och omval) sker på ett medlemsmöte.
 • Samtliga medlemmar på arbetsplatsen ska bjudas in, glöm inte tjänstlediga, sjukskrivna och föräldralediga.
 • Kallelse till mötet bör skickas ut senast 2 veckor innan mötet.
 • Blanketter som ska användas så som protokoll, närvarolista och uppdragsblankett finns att ladda ner.
 • Kontakta gärna din coach innan du håller ditt medlemsmöte. Coachen kan även bjudas in till mötet.


Under mötet

 • Utse mötesledare.
 • Utse justerare som fyller i protokollet och även räknar röster.
 • Använd er av ett protokoll per val.
 • Om någon medlem vill så kan sluten omröstning ske.
 • Närvarolistan fylls i av samtliga närvarande medlemmar med namnunderskrift och namnförtydligande.
 • Under mötet bör också diskussion föras om vilka frågor som är angelägna att arbeta med.


Efter mötet

 • Valda förtroendevalda fyller i uppdragsblanketten ”Anmälan/avanmälan av förtroendevald”.
 • Mötesledaren samlar in påskrivet protokoll, närvarolista och uppdragsblankett. Dessa handlingar skickas snarast efter mötet till Vårdförbundet, Storgatan 40, 582 23 Linköping.