Regionens åtgärdsprogram/nattarbete

Du som arbetar i Regionen har förmodligen hört talas om det åtgärdspaket Regionen beslutat om.

Vårdförbundet har inte tecknat något avtal med Regionen om detta. Om du önskar ytterligare information om åtgärdspaketet än den som ges nedan, vänder du dig till din chef eller HR direkt: 010-103 05 10.

Vårdförbundets professioner ansvarar för en god och säker vård. Arbetsgivaren ansvarar för att ge oss rätt förutsättningar, inte minst när det gäller villkoren för nattarbete. Innan sommaren 2015 begärde Vårdförbundet förhandling med Region Östergötland med yrkande om att arbetstiden för nattpass minst uppvärderas motsvarande 1.4 per arbetad timme. Som ett exempel skulle ett nattpass på 10 timmar i praktiken innebära att du fullgjort motsvarande 14 timmars arbete. Därmed blir återhämtningen såväl längre som bättre. Utöver detta yrkade Vårdförbundet även på att Ob-tillägg ska ersättas med ett procentpåslag på lönen.

Om villkoren för natt ändras enligt yrkandet kommer det att ge bättre förutsättningar för arbetsgivaren att attrahera och behålla personal med rätt kunskap. Vårdförbundet och arbetsgivaren träffades tre gånger under hösten och förde dialog om:
• Nattarbetets betydelse för hälsan och vad forskningen säger
• Tvånget att rotera, istället öka antal ren natt
• Skapa bra villkor som ger förutsättningar för långsiktighet i yrket
• Vikten av långsiktig kompetensförsörjning
• Verksamhetens behov av personal med rätt kompetens vid varje tid på dygnet

Den 30 september väljer arbetsgivaren att avsluta förhandlingen och presenterar ett färdigt förslag som Regionens ledningsgrupp tagit fram. Satsningen kommer att göras på de som jobbar inom vad man kallar 24sju vården där behov finns.
• Ett lönepåslag i snitt på 5 % till 24sju
• Intjänad ob utbetalas med ytterligare 2/3 två gånger per år som en bonus tom 2018, därefter sker utvärdering.
• Överenskommelse kommer att göras med aktuell arbetstagare.
Arbetsgivaren kommer precisera vilka enheter som är aktuella.

Vi på Vårdförbundet har påtalat att detta är en lösning som inte går i linje med det vi föreslagit. Förslaget kommer inte att säkra vila och återhämtning. Det är en kortsiktig lösning.
• Det finns ingen värdesäkring och kan tas bort precis som man gjort med tidigare arbetstidsmodeller.
• Intentionerna i löneavtalet följs inte med detta förslag.
• Regionens ledningsgrupp har tagit fram förslaget utan samråd med enhetscheferna. Beslut togs i frågan på Regionstyrelsen 14/10. Vårdförbundet har markerat att det inte skett i samverkan.

Att arbetsgivaren vill satsa pengar på Vårdförbundets medlemsgrupper är bra, men vi har lämnat synpunkter på att det inte är den lösning vi velat se. Besparingar kommer att göras på bland annat inhyrning av personal samt att inga extra ersättningar utbetalas till sommaren.