Bidra till vår verksamhetsplanering

Nu har du som är medlem möjlighet att påverka avdelning Örebros verksamhet 2017. Senast den 12 oktober behöver vi dina synpunkter.

Välj det inriktningsmål du tycker är viktigast, näst viktigast, mindre viktigt osv.

Du ska även ange de fem operativa mål som du anser viktigast. Du har dessutom möjligheten att ge förslag på aktiviteter.

Inriktningsmål 1: Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.

Inriktningsmål 2: Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

Inriktningsmål 3: Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Inriktningsmål 4: Medlemsutveckling. Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.

Enkät Örebros verksamhet 2017

Rangordna inriktningsmålen utifrån vilket som är viktigast för dig, näst viktigast osv. Beskrivning av målen finns ovan.

Operativa mål

 

Hälsa och helhet

 

1. Vårt arbete med att utveckla en personcentrerad vård och en jämlik hälsa skapar engagemang och bidrar till patientsäkerhet och konstruktiva förbättringar i vården.

 

2. Vi bidrar till spridning av medlemmars utvecklingsarbete och forskning.

 

3. Vi stärker samarbetet med de professionella sammanslutningarna och riksföreningarna så att våra medlemmar utvecklas i sitt yrke.

 

4. Vi påverkar våra yrkens utveckling och villkor samt förutsättningar på internationell nivå och stärker våra kollegor i andra länder genom ett solidariskt engagemang.

 

Hållbart yrkesliv

 

5. Vårt arbete med en hälsosam vårdmiljö bidrar genom handlingsplan och verktyg samt metoder till säkrare vård och bättre arbetsmiljö.

 

6. Vi säkrar att förtroendevalda har relevant och uppdaterad kunskap och kompetens för att tillsammans med medlemmar kunna kräva och bidra till förbättringar av arbetsmiljön. Till exempel genom utbildning till regionalt skyddsombud och huvudskyddsombud.

 

7. Vi förbättrar villkoren för beredskapstjänstgöring.

 

8. Vi arbetar enligt den av förbundsstyrelsen antagna strategin för arbetstid.

 

9. Vi tillvaratar och utvecklar våra medlemmars rättigheter bland annat genom att driva ärenden i domstol i enlighet med utvecklad strategi.

 

10. Vi arbetar efter gemensamma strategier för förhandlingsarbetet nationellt och lokalt.

 

 

Vår kunskap ska värderas rätt


11. Vi driver kraven på rätt lön bland annat utifrån exempel på livslön och löneskillnader mellan mans och kvinnodominerade sektorer.

12. Vi lyfter fram våra fyra professioner och behov av karriärvägar och utveckling i yrket.

 

13. Vi verkar för att nyexaminerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor erbjuds en strukturerad yrkesintroduktion.

14. Samtliga landsting/regioner och minst en kommun per län har infört akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor.

15. Vi arbetar för att etablera reglerade specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

16. Vi fortsätter arbeta med utbildningsfrågor för barnmorskor.

 

Medlemsutveckling

 

17. År 2017 ska antalet yrkesverksamma medlemmar öka med 1700.


18. År 2017 ska antalet studentmedlemmar öka med 750.

19. År 2017 ska antalet medlemsutträden uppgå till max 5000.

20. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde i form av stöd och tillgänglighet.

21. Våra förtroendevalda har en tydlig roll och funktion.

22. Riktade insatser för våra chefer och ledare.