Löneprocess 2020 Örebro kommun

Här uppdaterar vi löpande hur processen fortgår i Örebro kommun.

Löneuppstart/överläggning: 14 januari 2020.

Vi har träffat HR och de har förklarat hur årets löneöversyn ska gå till och vi har lämnat synpunkter på vad som behöver göras för att nå målen i HÖK 19. 

Kriterier för Särskilt yrkesskickliga finns nu för 2020. Kriterierna har tagits fram av Örebro kommun och Vårdförbundet har fått ha synpunkter på handlingen. De har lyssnat på en del av våra synpunkter men inte alla. 

Lönesamtal: Sker enligt Kompetensstyrningsmodellen. Finns att läsa på Örebro kommuns Intranät. Lönesamtal ska vara klara senast 20 mars.

Avstämning: Vi träffar HR 1 april.

Lönesättande samtal: Se kompetensstyrningsmodellen.

Din nya lön betalas ut: Med aprillönen är planen.