På gång i Vårdförbundet Norrbotten

styrelserum med tre ledamöter och en skriver på whiteboardtavla

Avdelningsordförande informerar om vad som är aktuellt för dig som är medlem i Vårdförbundet Norrbotten. Vi arbetar för att skapa hälsosamma arbetstider och vi tecknar just nu kollektivavtal med kommunerna utifrån löneavtalet HÖK16.

Information från avdelningsordförande Erica Ohlsson om vad styrelsen arbetar med i Vårdförbundet Norrbotten.


Löneöversyn 2017

Löneöversynen i Region Norrbotten blir förhoppningsvis klar i slutet av april. Ny lön kommer då att utbetalas från maj månad med en månads retroaktivt. Vårdförbundet är inte nöjd med utfallet från arbetsgivaren och politiken men vi har ännu inte fått utfallet för hela kollektivet.
Utfallet synliggör de yrkanden Vårdförbundet skickade till arbetsgivaren i december. Vi har även skickat synpunkter till Region Norrbottens politiker inför 2018 års löneöversyn och planerade budget med anledning av att vi anser att vi inte är rätt värderade.

Kommunernas löneöversyner har hunnit olika långt. Vårdförbundet har träffat ett flertal kommuner angående tecknandet av lokala kollektivavtal utifrån det nya löneavtalet HÖK16.

Du som arbetar inom den privata sektorn bör kontakta respektive förtroendevald för att få information om löneprocessen.

Hälsosamma arbetstider

Vårdförbundet har en dialog med Region Norrbotten och länets kommuner för att se om vi kan hitta lösningar för att förbättra och skapa hälsosamma arbetstider.
Vi har utifrån löneavtalet fått mer tydlighet i att förbättra återhämtningen och vila genom bättre veckoarbetstider. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska hitta bra lösningar för att orka arbeta ett helt arbetsliv.
Det är nödvändigt att se över arbetsmiljön i alla verksamheter eftersom vårdens behov ökar i samhället samtidigt som vårdens professioner minskar.

Ny Hälso- och sjukvårdslag

I april utkom en förnyad Hälso- och sjukvårdslag som hjälper oss att förstärka vikten och värdet av tydlighet i vården. Den nya lagen visar på värdet av att vården ska bedrivas nära patienten. Detta gör det än viktigare att det finns tid, kunskap och resurser inom länets Hälsocentraler.

Sommaren 2017

Sommaren är trots den snöbelagda marken snart här. Du som har tidig semester ska ha fått din semester beviljad i HR systemet. Det är viktigt att du har lagt in önskad semester i systemet för att då också få klarhet i om semestern är beviljad. Semestern ska vara beviljad minst två månader innan den påbörjas. Föräldraledighet ska sökas senast tre månader innan planerat uttag.

Under sommaren ska vi, precis som alla dagar på året,  arbeta med patientsäkerhet.  Sommarmånaderna är sårbara  eftersom bemanningen är lägre i verksamheterna.
Där du ser att patienter riskerar att fara illa och där patientsäkerheten känns osäker eller det där det finns brister, då måste du signalera genom att alltid skriva avvikelser. Avvikelser skriver vi för att förbättra och utveckla vården och de brister som kan - eller har uppstått.

2017 är ett valår – val av styrelse och ny/omval av förtroendevald

Det är värdefullt att alla arbetsplatser har förtroendevalda och att vi får fler medlemmar i organisationen. Tillsammans blir vi starka och vi får större påverkansmöjlighet hos arbetsgivare och politiker i att skapa bättre villkor.

Årsmöte den 14 oktober 2017

Vid årsmötet ska ny styrelse, valberedning och kongressombud väljas. Du kan nominera en kollega, den som är förtroendevald på arbetsplatsen och du kan också nominera dig själv. (Nomineringsblankett). Valberedningen behöver namn på kandidater som de kan pussla ihop till en bra och stark styrelse för Norrbottens medlemmar. Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt för att hitta engagerade och intresserade kandidater.

Vill du och dina kollegor att styrelsen ska besöka er arbetsplats så gör vi det gärna. Hör bara av er till oss via info.norrbotten@vardforbundet så bokar vi in det.