Bidra till Vårdförbundets verksamhetsplanering

Tre sjuksköterskor sitter mitt emot varandra runt ett bord och tittar ned mot ett anteckningsblock där den ena sjuksköterskan för anteckningar.

Dina synpunkter som medlem är viktiga för avdelning Kronoberg verksamhet 2018!

Ramarna för verksamheten bestämdes på kongressen 2014 och inriktningsmålen är samma för hela kongressperioden.

Vi samlar in synpunkter till styrelsens verksamhetsplanering i samband med bland annat årsmötet och vill ge ytterligare möjlighet till medskick genom denna enkät.

Välj det inriktningsmål du tycker är viktigast, näst viktigast, mindre viktigt och så vidare.

Du ska även ange de fem operativa mål som du anser viktigast. Du har dessutom möjligheten att ge förslag på aktiviteter.

Senast den 26 september behöver vi dina synpunkter, tack för din medverkan!

Inriktningsmål

Inriktningsmål 1: Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.

Inriktningsmål 2: Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider.

Inriktningsmål 3: Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Inriktningsmål 4: Medlemsutveckling. Vårdförbundet växer i medlemsantal. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde.

Enkät inför Verksamhetsplanering 2018

Operativa mål

 

Hälsa och helhet

 

1. Vårt arbete med att utveckla en personcentrerad vård och en jämlik hälsa skapar engagemang och bidrar till patientsäkerhet och konstruktiva förbättringar i vården.

 

2. Vi bidrar till spridning av medlemmars utvecklingsarbete och forskning.

 

3. Vi stärker samarbetet med de professionella sammanslutningarna och riksföreningarna så att våra medlemmar utvecklas i sitt yrke.

 

4. Vi påverkar våra yrkens utveckling och villkor samt förutsättningar på internationell nivå och stärker våra kollegor i andra länder genom ett solidariskt engagemang.

 

Hållbart yrkesliv

 

5. Vårt arbete med en hälsosam vårdmiljö bidrar genom handlingsplan och verktyg samt metoder till säkrare vård och bättre arbetsmiljö.

 

6. Vi säkrar att förtroendevalda har relevant och uppdaterad kunskap och kompetens för att tillsammans med medlemmar kunna kräva och bidra till förbättringar av arbetsmiljön. Till exempel genom utbildning till regionalt skyddsombud och huvudskyddsombud.

 

7. Vi tillvaratar och utvecklar våra medlemmars rättigheter bland annat genom att driva ärenden i domstol i enlighet med utvecklad strategi.

 

8. Vi arbetar efter gemensamma strategier för förhandlingsarbetet nationellt och lokalt.

 

Vår kunskap ska värderas rätt

 

9. Vi driver kraven på rätt lön bland annat utifrån exempel på livslön och löneskillnader mellan mans och kvinnodominerade sektorer.

 

10. Vi lyfter fram våra fyra professioner och behov av karriärvägar och utveckling i yrket.

 

11. Vi verkar för att nyexaminerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor erbjuds en strukturerad yrkesintroduktion.

 

12. Vi arbetar för att etablera reglerade specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

 

13. Vi fortsätter arbeta med utbildningsfrågor för barnmorskor.

 

Medlemsutveckling

 

14. År 2017 ska antalet yrkesverksamma medlemmar öka med 1700.

 

15. År 2017 ska antalet studentmedlemmar öka med 750.

 

16. År 2017 ska antalet medlemsutträden uppgå till max 5000.

 

17. Medlemmar upplever ett högt medlemsvärde i form av stöd och tillgänglighet.

 

18. Våra förtroendevalda har en tydlig roll och funktion.

 

19. Riktade insatser för våra chefer och ledare.