Ordförande har ordet, november 2015

Under lång tid har vi, Vårdförbundet, på olika sätt uttryckt den oro vi känner för hur vården ska klara kompetensförsörjningen här och nu och i framtiden. Vi har mött politiker och tjänstemän och fört samtal om de lösningar vi ser som framgångsrika.

Vår hållning har varit att inte bara påtala de problem vi ser utan också ta ansvar för att beskriva lösningar. Vi har och har haft tilltro till att vi genom samverkan och dialog kan ge vården goda förutsättningar att inte bara rekrytera utan också behålla medarbetare.

Den situation vi idag ser i vården gör oss djupt oroade. Vården i Kronoberg saknar sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor och den bristen beror inte i huvudsak på att det inte finns yrkesutövare, utan på att man väljer att lämna vården, byta yrke eller arbeta i bemanningsföretag. Vi kan konstatera att sjuktalen ökar i Region Kronoberg för Vårdförbundets medlemmar, medarbetarundersökningen visar på en hög arbetsrelaterad utmattning. Vi har medlemmar som inte orkar arbeta heltid utan tvingas gå ner i arbetstid för att orka vid blandad dag- och nattjänstgöring. För de som arbetar enbart natt är heltidsarbete med dagens villkor uteslutet.

Vi har tydligt beskrivit de samverkande faktorer vi ser som konstruktiva lösningar på vårdens kompetensförsörjnings problem. En viktig fråga i det sammanhanget som uttrycks tydligt av oss som förbund, av våra medlemmar och av flera av de chefer som leder verksamheter som pågår dygnets alla timmar och årets alla dagar, är villkoren för återhämtning vid nattarbete. Vi har begärt lokal förhandling i den frågan, som ett led i att både ge förutsättningar för ett hållbart yrkesliv, en hälsosam arbetsmiljö, patientsäker vård och förutsättningar att kunna rekrytera och behålla yrkesutövare.

När vi mött Region Kronoberg vid förhandlingsbordet har vi, trots de problem vi och våra medlemmar beskriver, mötts av en arbetsgivare som inte alls bekräftar detta. Man framför att det går bra att bemanna natten. Det enda åtgärd som redovisas som svar på de problem vi beskriver med nattarbete och återhämtning är att regionen ska lägga in ett pass om arbetstider och vikten av vila och återhämtning i sin utbildning av chefer.

Vi vill nu tydligt framföra att när vi som part söker lösningar på en viktig fråga som påverkar hälsa hos medarbetarna, patientsäkerhet och kompetensförsörjning möts av detta besked innebär det att vi känner en ännu större oro. Det är dags att Region Kronoberg tar steget från samtal till konkret handling tillsammans med oss som part.

Växjö 2015-11-25
Karin Jisborg Hultgren
Avdelningsordförande, Vårdförbundet Kronoberg