Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Information från styrelsen

Torsdagen den 30 mars var det åter igen dags för avdelningsstyrelsens strategidag. Här följer en kort sammanfattning.

När vi tittar på den senaste medlemsstatistiken ser det ut som att avdelningen har några färre yrkesverksamma medlemmar än tidigare. Styrelsen diskuterar om det kan röra sig om en för dålig rekryteringsprocess hos våra arbetsgivare, att utexaminerade studenter flyttar till andra län. Till nästa strategidag kommer Erik Westberg, handläggare för medlemsutveckling, för att berätta om medlemsutvecklingen och svara på frågor.

Vi tittade gemensamt på vår webb och de sociala medier vi använder: Facebook och Instagram. Det ökar sakta med följare - hjälp gärna till att dela Vårdförbundets inlägg för bättre spridning.

Eva-Lotta rapporterade från den senaste tidens möten: Kvalitetsrådet 17 mars där fokus var på AMEs verksamheter och Förbundsstyrelsen 21-23 mars där det jobbas med dokumenten Yrke och Villkor till kongressen 2018. CSG 28 mars tog upp två stora frågor: Jourcentralen och sommarplaneringen. När det gäller jourcentralen är det viktigt att lösa de identifierade problemen med lokaler och risk för hot och våld innan beslut fattas. Denna fråga kommer att bevakas. Sommarplaneringen är inte klar och inte heller samverkad. Eva-Lotta mailade sommargruppen angående bland annat utbildningsanställningar, frivilliga/beordrade omplaceringar och behov av risk- och konsekvensanalyser. Region Jönköpings län har föreslagit att de önskar kontraktera de som genomför en utbildningsanställning till att finnas kvar på den verksamheten i minst 3 år. Detta tar Vårdförbundet starkt avstånd ifrån, frågan ska samverkas i mitten av april återkommer med mer information efter det till berörda.

Ett första möte angående uppdatering av flextidsavtalet i Region Jönköpings län har ägt rum med samtliga fackförbund, personaldirektör Anders Liif och förhandlingschef Ami Andersson. Nästa möte är bokat till början av maj och till dess ska ett utkast på ett nytt avtal ha tagits fram som det sedan ska arbetas vidare med.

Avdelningsstyrelsen stämde av hur arbetet med kommunernas lokala avtal fortskrider tillsammans med förbundsombudsman Cecilia Helldén. Vi har träffat nästan hälften av länets kommuner nu och många möten har varit positiva. Detta arbete fortsätter under våren.

Tillsammans med Cecilia Helldén arbetade styrelsen vidare med karriärutvecklingsmatrisen från förra strategidagen. Denna gång tänke vi att den anställde nybörjaren får 10 %, den kompetente 20 % och experten 50 % av sin arbetstid belagd som tid för egen utveckling, alltså utan patient. Vad kan den anställde göra med den tiden?

Tillsammans tittade styrelsen på första avsnittet av SVTs "Morgans mission" om kränkande särbehandling. En tänkvärd film med mycket viktig kunskap. Många inkomna ärenden handlar om den psykosociala arbetsmiljön och enligt Regionens senaste arbetsmiljö/säkerhetsenkät är det ca 4 % av våra kollegor som utsätts för trakasserier. Avdelningsstyrelsen är överens om att detta är ett område som är viktigt att arbeta vidare med i olika forum.

Dagen avslutades med att se över Verksamhetsplanen och under ett kort styrelsemöte diskutera en inkommen stipendieansökan. Styrelsen avvaktar med beslut om detta till dess att några frågor har utretts.

Sammanfattning från temadagen 21 mars

Den 21 mars hade Vårdförbundet avdelning Jönköping förtroendevaldsträff med tema: lön och karriär.

Läs mer
Träff för förtroendevalda inom Region Jönköpings Län

Den 22 maj är det dags för en träff för er förtroendevalda inom Region Jönköpings Län. Det blir bland annat genomgång av lokala avtal och diskussioner om ämnen som rör Regionen.

Mer information och anmälan
Utveckla ditt fackliga ledarskap

Sök till Vårdförbundets ledarskapsprogram Framtidens fackliga ledare. Genom utbildningen får du som är förtroendevald i Vårdförbundet möjlighet att utvecklas och utbyta erfarenheter med andra. Senast den 15 maj vill vi ha din ansökan.

Mer information och ansökan
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -