Sammanfattning från styrelsens strategidag 12 oktober 2017

Vårdförbundet Jönköpings nio ledamöter står uppradade

Den 12 oktober var det dags för styrelsens strategidag igen och den nya avdelningsstyrelsen greppade stafettpinnen och arbetade vidare med oförminskat engagemang. Här kommer en kort sammanfattning av dagen.

 Styrelsen informerades om vad det pratats om på senaste träffen för verksamhetsområdesansvariga. Huvuddelen av mötet handlade om att dela erfarenheter och diskutera samverkan/partskommunikation. Anledningen till att just detta ämne kom upp var att det ser så olika ut i de olika verksamheterna.

Flextidsavtalet inom Regionen är klart och kommer att börja gälla den 1 februari 2018. Arbetsgivaren ansvarar för att underrätta medarbetare om detta.
Arbetet med det lokala arbetstidsavtalet i Regionen är däremot inte helt färdigt. Vissa frågor kvarstår att diskutera.

Styrelsen tittade på siffrorna för medlemsstatistiken. Anslutningsgraden ser i dagsläget ut som följande i avdelning Jönköping: Röntgensjuksköterskor 74,8%, barnmorskor 66,5%, sjuksköterskor 82,4% och biomedicinska analytiker 88,9%.
Antalet förtroendevalda på arbetsplatsen börjar dala igen, tyvärr. Detta är en fråga som vi måste fortsätta arbeta med. Dessutom måste vi påminna om att mandatperioden tar slut vid årsskiftet.

Eva-Lotta informerar om att den fackliga tiden som förhandlats med Regionen har fördelats om efter årsmötet eftersom det frigjordes lite facklig tid efter de avgående styrelseledamöterna.

Eva-Lotta rapporterade även om vad som diskuterats under senaste förbundsrådet den 20-21 september. Det handlade till stor del om frågeställningar från förbundsstyrelsen angående bland annat storlek på konfliktfonden, medlemsavgift, medlemsrekrytering, utvärdering av aktiviteter och arvode för styrelsemedlemmar.
Förbundsrådet fick också lite information om regeringens budgetförslag 2018.
I instruktionen för verksamhetsplaneringen har förbundsstyrelsen prioriterat 4 områden som ska genomsyra vårt arbete under nästa år:

  1. Medlemsutveckling
  2. Lön
  3. Utveckling av nära vård och fokus på kommunal sektor
  4. Kongressen 2018

Styrelsen gick igenom 2017-års verksamhetsplan. Man diskuterade bland annat kvarstående aktiviteter under året, hur man ska uppmärksamma skyddsombudens dag den 25 oktober och hur vi ska arbeta vidare med karriärfrågan inom avdelningen.

Under styrelsemötet togs beslut om att ändra på ekonomirutinen med avseende på styrelsens ersättning för parkeringsavgifter. Ersättning kommer att ges för den faktiska avgiften under förutsättning att det billigaste alternativet används. Styrelsen beslutade även att skicka ett yrkande till budget 2018 till CSG och kommunfullmäktige. Medlem Catarina Tingvik beviljades ett stipendium för en fördjupningskurs inom ventilatorbehandling.

Under eftermiddagen arbetade styrelsen med att sammanställa alla inkomna förslag till verksamhetsplan 2018. Denna sammanställning kommer att bifogas till handlingarna inför styrelsens verksamhetsplaneringsdagar i Nässjö den 24-25 oktober.