Hot topic: Ambulansen - Vårdförbundet gör skillnad!

Strategiskt arbete lönar sig. Efter aktivt påverkansarbete från Vårdförbundet får nu länets ambulansverksamhet mer jämlika arbetsvillkor.

Ojämlika villkor i länet

Länets ambulansverksamhet har under en tid haft ojämlika arbetsvillkor. Jönköpingsregionen har till största del arbetat halva dygn och haft aktiv tid med en veckoarbetstid på 38,25 timmar.  I de östra och södra delarna av länet har man däremot haft dygntjänstgöring och jour med veckoarbetstid 47 timmar. Vårdförbundet hade förhoppning om att dessa villkor skulle förändras till det bättre för hela länets ambulansverksamhet i och med att det centrala avtalet HÖK 16 trädde i kraft 1 april i år. När de förtroendevalda på arbetsplatserna signalerade till Vårdförbundet att arbetsgivarna inte hade för avsikt att göra några förbättringar påbörjades ett strategiskt arbete tillsammans med de förtroendevalda.

Strategiskt arbete och samtal med arbetsgivaren

Vårdförbundets mål med strategin var hälsosamma arbetstider utan jour och utan dygnstjänstgöring för hela ambulansverksamheten.

Vårdförbundet inledde samtal med arbetsgivaren som menade att de av budgetskäl inte kunde anpassa verksamheten efter det centrala avtalet. De önskade dispens att frångå avtalet, något Vårdförbundet kunde tänka sig om medlemmarna kompenserades för detta. Det var arbetsgivaren inte villig att göra, därav gavs ingen dispens. 

Arbetsgivaren anpassade då arbetstiden i Jönköpingsregionen efter avtalet men lade istället in resterande tid i jour. Det innebar att arbetsgivaren valde att frångå andemeningen i det centrala avtalet som innebär att nattarbete ska generera återhämtning. Övrig verksamhet i länet fortsätter med dygnstjänstgöring och jour.

Aktivt påverkansarbete från Vårdförbundet

Vårdförbundet har aktivt drivit ett påverkansarbete på flera fronter; i samverkanssystemet, via media och till politiker. Detta arbete ledde fram till att det lades fram ett tjänstemannaförslag till politiken om att tillföra resurser till verksamheten. De tillförda resurserna ska täcka det budgetunderskott som verksamheten haft under lång tid, inköp och bemanning av två dagambulanser och totalt 17 nya tjänster. I förslaget kommer medarbetarna inom ambulansverksamheten få likvärdiga villkor. Tyvärr kommer viss dygnstjänstgöring och en del jourtjänstgöring finnas kvar, dock i mindre utsträckning. De södra och östra delarna får förbättrade villkor. Jönköpingsregionen däremot får en försämring då det återinförs jour i deras område. Vårdförbundet ska nu i samverkan vara delaktiga och påverka schemaläggningen utefter dessa resurser så att schemaläggningen ger så hälsosamma arbetstider som möjligt.

Tillsammans gör vi skillnad, vi har nått en bit på vägen och det ska vi vara stolta över. Men nu fortsätter självklart kampen och påverkansarbetet för att all jour och dygnstjänstöring ska tas bort!