Sammanfattning från styrelsedagen 25 augusti

Nu startar vi upp höstens planering och aktiviteter på allvar. Styrelsen gick igenom senaste förbundsstyrelsemötets beslut och diskuterade hur det påverkar vår verksamhet.

Styrelsen har påbörjat inventeringen om hur sommaren har fungerat i de olika verksamheterna. Det har varit ansträngt på många håll, punkten återkommer när vi har en mer övergripande bild.

Det gjordes även en utvärdering om hur Vårdförbundet avdelning Jönköpings sommarplanering fungerat.

Genomgång av verksamhetsplanen och inriktningsmålen

Vi gick igenom årets verksamhetsplan och diskuterade vad vi uppnått och vad vi har kvar att jobba med.

Hälsa och helhet

Arbetet för att förändra vården till att bli personcentrerad fortsätter. Sveriges kommuner och landsting och Region Jönköpings län har fattat beslut om att vården ska vara personcentrerad. Men hur gör vi för att det ska bli verklighet? Vårdförbundet har tagit fram ett studiecirkelsmaterial som ska hjälpa till att förändra förhållningsätt.

Det förs just nu samtal med arbetsgivare i länet om att få tid till att genomföra studiecirklar i verksamheterna. Är du/ni intresserade av att genomföra en studiecirkel i personcentrerad vård i er verksamhet så hör gärna av er. Det planeras en förtroendevaldträff på temat i höst.

Hållbart yrkesliv

Arbetsmiljön för våra yrkesgrupper blir allt tuffare. Samtidigt sker det mer och mer besparingar. Det måste ske en förändring, våra medlemmar ska ha rimlig arbetsbelastning och hälsosamma arbetstider.

Utvärderingen av sommaren kommer säkert ge oss ytterligare grund till att jobba vidare med denna fråga. Ditt arbete som förtroendevald på arbetsplatsen blir här oumbärligt, det är ni som finns i verksamheterna som ser problemen och har ofta bra förslag på lösningar. Vi hjälper dig gärna, hör bara av dig.

Just nu träffar vi politiker i Region Jönköpings län och samtalar om våra medlemmars arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och långsiktig kompetensförsörjning inför budgeten 2017. Det planeras arbetsplatsbesök på temat.

Vi deltog även i demonstrationen den 4 september "Slut på Rean – En annan vård är möjlig".

Rätt värderad kunskap

Här handlar det både om att bli rätt värderad men också att ha möjlighet till karriär. Samtalen med politiker i Region Jönköpings län handlar också om lön och utvecklingsmöjlighet, dessa faktorer påverkar i stort den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Utbildningsanställningar har införts både i Region Jönköpings län och Vetlanda kommun, dessa ska följas upp och utvärderas under hösten. Det är roligt att se att det är fler som söker utbildningsanställningarna än det finns platser, så intresset är stort.

Det är viktigt att lyfta upp och synliggöra våra yrken för att vi ska bli rätt värderade.

Den 8 november är det Internationella Röntgensjuksköterskedagen, vilket styrelsen kommer att uppmärksamma.

Medlemsutveckling

Ensam är stark men tillsamman blir vi starkare. Vi behöver ständigt jobba med att rekrytera och behålla medlemmar. Vi ser att Vårdförbundet avdelning Jönköping har en hög anslutningsgrad, 89,2%.

Vi ser dock att det är många nya yrkesverksamma medlemmar som väljer att lämna förbundet. Vi behöver bli bättre på att behålla de medlemmar som vi har, det är ett gemensamt ansvar som vi alla måste hjälpas åt med.

Vi syns – med er hjälp

Vi försöker verkligen förmedla ut vad vi gör både genom nyhetsbrev, information på vår hemsida och via sociala medier. Följ oss på vår Facebook sida, gilla och dela gärna våra inlägg för att öka spridningen. Det planeras flera riktade medlemsaktiviteter till hösten, se Aktiviteter och utbildningar.

På årsmötet den 6 oktober kommer vi både genomföra ett fyllnadsval till styrelsen och välja en ny valberedning. Vi behöver få in nomineringar till båda uppdragen!