Från temadagen för förtroendevalda

 • Ordförande i avdelning Jönköping, Eva-Lotta Lager, använder en selfie-stick för att fotografera sig själv tillsammans med de ca 40 förtroendevalda som sitter i biosittning i ett konferensrum och tittar mot kameran.
 • Två föreläsare håller föredrag för en grupp förtroendevalda. De står framför en whiteboard-tavla och man ser ryggarna på den främsta raden åhörare.
 • Ombudsman Cecilia Helldén, en kvinna i svarta kläder med grå pagefrisyr och glasögon står framför en whiteboard-tavla och föreläser.

Den 21 mars hade Vårdförbundet avdelning Jönköping förtroendevaldsträff med tema: lön och karriär.

Aktuellt från avdelningen

Dagen inleddes med att avdelningsordförande Eva-Lotta Lager berättade om vad som var aktuellt.

Arbetet pågår med att ta fram en ny vision till kongressen 2018. Vi har som lokalavdelningar samlat in förslag, tankar och synpunkter från medlemmar; bland annat från er förtroendevalda på arbetsplatsen. Detta material har skickats in till de som arbetar med detta nationellt. Det har också genomförts en nationell mötesplats i temat, den 7 februari, där vi hade 5 representanter närvarande. I september 2017 kommer det ett förslag på en ny vision som det ges möjlighet att lämna feedback på.

Den 28 september har vi vårt årsmöte då ska det väljas en ny styrelse och nya kongressombud. Valberedningen är i full gång med sitt arbete men de önskar få in nomineringar. Nomineringsperioden pågår fram till den 30 april.

Som följd av det nya centrala avtalet träffar vi just nu arbetsgivarna inom kommun och landsting runtom i länet. Vi kommer träffa Regionen den 18 april för att samtala om de lokala arbetstidsavtalen och hur det stämmer överens med det nya centrala avtalet. Vi kommer också att samtala om utbildningsanställningarna. Mer information om detta kommer att förmedlas till berörda förtroendevalda.
Vi träffar länets kommuner tillsammans med förtroendevalda i varje kommun. Vi samtalar även här om nattarbetstiden och utbildningsanställningar. Vi inventerar även här de lokala avtalen. De olika kommunerna har förstås olika ingång men upplevelsen är att det är fler kommuner nu som är beredda att teckna AST eller införa utbildningsanställningar.

Vi står inför en sommar som ser ut att bli minst lika besvärlig som förra sommaren. Arbeten pågår med hur sommaren ska lösas och vilka verksamheter som ska stängas. Hur slutenvården hanterar sommaren påverkar i allra högsta grad sommaren i primärvård och kommunerna.

Tema lön

Som förtroendevald är det av stor vikt att du vågar prata lön och Karriär. Lönen är individuell och kräver därför att varje individ driver sin lönefråga och värderar sin kunskap. Att coacha medlemmarna är viktigt! Använd gärna Vårdförbundets hemsida och flikarna om lön samt beställ hem broschyrer om vad som gäller med lön och lönesamtal.

Kort sammanfattning i punktform:

 • Löneprocessen är en ständigt pågående process över året.
 • Vårdförbundets anser att lönen ska sättas så nära varje individ som möjligt.
 • Det är närmaste chef som är lönesättande.
 • Viktig att det förs en dialog mellan chef och medlem med tydliga mål. När mål uppnås ska det synas på lönen.
 • Vårdförbundet kräver jämställda löner.
 • Inför lönesamtalet är det viktigt att du är förberedd. Ställ frågor, kräv svar och fråga hur du ska uppnå mål inför kommande år.
 • Viktigt att du själv har värderat din kunskap. Tydliga kriterier. Vad bidrar du med.
 • Specialistutbildning ska leda till högre lön och karriärmöjlighet.
 • Hög ingångslön är av viktigt vid nyanställning.
 • Stor lönespridning är tecken på god utvecklingsmöjligheter.
 • Vårdförbundet vill att kvinnor och mäns akademiska utbildning ska värderas lika.
 • Ett bra samtal mellan dig och chefen leder till att hen med väl grundande motiveringar kan sätta rätt lön på dig. Men det ger också chefen ett bra underlag inför kommande års budgetfördelning.
 • Vi måste tänka om, vi är inte för få - men vi har för många patienter.
 • Individuell lön bygger på prestation och duglighet. På vilket sätt du utför jobbet - HURet.
 • Differentierad lön bygger på arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Lätt kan vara att utföra något som någon annan bestämt. Svårt kan vara att skapa ny kunskap.
 • Alla mål som sätts i lönesamtalet gäller kommande år. Dessa ska vara konkreta och bra för min utveckling.

AST

Akademisk specialisttjänstgöring är ett sätt att utvecklas och göra karriär. AST innebär att du har en tillsvidareanställning med full lön och villkor enligt gällande kollektivavtal. Anställningen är på heltid med både kliniskt arbete och studier och man förbinder sig inte att arbeta hos arbetsgivaren en viss tid efter utbildningen. När du söker ska du ansöka hos arbetsgivaren samtidigt som du söker högskola/universitet. För att få en utbildningsanställning krävs att du blivit antagen till utbildningen. Vårdförbundet har en samsyn med SKL och Pacta om utbildningsanställningar. I årets professionsmiljard är en del av pengarna endast avsedda till utbildningsanställningar, dessa pengar gäller dock endast landsting och regioner. Vårdförbundet arbetar tillsammans med yrkesförbunden på att det ska finnas specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor och då kan AST bli aktuellt även för dem.

Temadagen avslutades med att vi samlades i de grupper vi tillhör kopplat till vår anställning. Där gavs det möjlighet att diskuterade aktuella frågor i de olika områdena.

Tack för ert engagemang!

Relaterat innehåll