Gotland

St. Hansgatan 3
621 57 Visby
0771-420 420, växel info.gotland@vardforbundet.se

Valberedning

 1. Linda Eklund

  Linda Eklund

  Avdelningsvalberedning, Gotland

 2. Anna Larsson

  Anna Larsson

  Avdelningsvalberedning, Avdelningsvalberedning Sammankallande, Gotland

 3. Annelie Malmqvist

  Annelie Malmqvist

  Avdelningsvalberedning, Gotland

 4. Klara Milton

  Klara Milton

  Avdelningsvalberedning, Gotland

 5. Sophia Vinka

  Sophia Vinka

  Avdelningsvalberedning, Gotland