Stor brist på specialistsjuksköterskor

Vilken härligt snörik vinter vi fick på vår ö! Norrbottniskan i mig hade gärna behållit det vackra vita ännu ett tag…! Vi är en bra bit in i det nya året och med det har arbetet med löneöversynen för 2016 inletts i Region Gotland.

Löneprocessen ska genomsyras av en röd tråd, där medarbetarens kompetens, erfarenhet och insats i verksamheten ligger till grund för att själv kunna påverka sin individuella löneutveckling. När din kunskap bidrar till att nå verksamhetens mål ska det också synas genom att du får högre lön.

Lönesamtal

Under februari och mars har de flesta sina lönesamtal och ett bra tips för en god dialog med chefen är att vara väl förberedd. Ta gärna hjälp av din förtroendevalda på arbetsplatsen och läs även igenom de tips som Vårdförbundet sammanställt inför ditt lönesamtal. Känner du att du skulle önska personlig coachning inför ditt lönesamtal kan du också vända dig till Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420.

Specialistutbildning

Något som också är viktigt, och som i allra högsta grad bidrar till att kunna ge våra medborgare vård av god kvalitet, är att kompetens och fortbildning hos våra yrkeskategorier säkerställs. År 2012 var medianåldern bland specialistutbildade sjuksköterskor 54 år, vilket innebär att många kommer att gå i pension under de närmaste åren. Idag får Vårdförbundets medlemmar ofta söka tjänstledigt för att studera, själv bekosta sin utbildning och arbeta åratal för att tjäna in vad det kostat att utbilda sig. För många begränsar detta möjligheterna att studera även om intresset och viljan att vidareutbilda sig finns. Sammantaget har detta orsakat att det idag finns en stor brist på specialistsjuksköterskor såväl på Gotland som i Sverige i stort, vilket påverkar både vårdens kvalitet och arbetsmiljön negativt.

Vårdförbundet arbetar nationellt och lokalt för att förbättra villkoren för specialistutbildningar och för att införa AST - Akademisk specialisttjänstgöring. Detta då vi är övertygade om att utbildningsanställningar med bra villkor ger fler individer möjlighet att utbilda sig och därmed bidra till utvecklingen av en god, säker och hållbar vårdmiljö. 

Styrelsemöte

På styrelsemötet som hölls i mitten av januari diskuterade vi i styrelsen bland annat vikten av att ha en tanke bakom hur vi fördelar och prioriterar våra resurser.

Vad gäller oss lokalt på Gotland har vi sedan länge beslutat att inte bjuda på eller bekosta alkohol, vare sig på medlemsmöten eller vid andra tillställningar. Vi vill att alla medlemmar ska känna sig trygga med att de medel vi förfogar läggs på att förbättra våra villkor, arbetsförhållanden och på olika sätt bidra till en god hälso- och sjukvård. Det finns alltid ett mål med de insatser och aktiviteter vi planerar och genomför- det är största möjliga medlemsnytta.


Tack för ordet.

Jenny Hult
Styrelseledamot avdelning Gotland