Yrkanden till löneöversyn 2017

Nu börjar vi äntligen se fram emot ljusare tider. Dagarna blir längre och en liten vårblomma har letat sig fram i trädgården, härligt!

Uppstarten av löneöversynen är avklarad och de yrkanden som vi framförde till arbetsgivaren var:

  • Kräver att få ta del av den långsiktiga plan för arbetsgivarens lönestruktur som utlovades vid överläggningen 2016.
  • Vårdförbundet är kraftigt missnöjd med utfallet vid löneöversynen 2016.
  • Vårdförbundet kräver att det finns en koppling mellan verksamhetens mål och lönebildning med tydliga och kända lönekriterier framtagna i samråd med medarbetarna.
  • Vårdförbundet kräver att specialistutbildade sjuksköterskor samt barnmorskor i Region Gotland får ett påslag på lönen med 1500 kronor utöver lönerevisionen 2017.
  • Vårdförbundet vill se en större spännvid mellan lägsta och högsta lönen med minst 25000 kronor, för obefordrade tjänster, för att åstadkomma en löneutveckling för att nå en rimlig livslön.

Styrelsen begärde även att få överläggningar på förvaltningsnivå där Vårdförbundets medlemmar finns för att nå ut i leden, vilket arbetsgivaren accepterade. Överläggningar kommer nu även att ske på SOF, HSF samt UAF. Jag hoppas att lönesamtal pågår för fullt ute i verksamheterna, arbetsgivaren gav besked om att den nya lönen ska vara klar till 1 maj. Styrelsen hade den 17 januari ett "lönesnack" med de förtroendevalda, och diskuterade då det nya avtalet HÖK 16 och årets lönerevision.

För att öka Vårdförbundets närvaro på arbetsplatserna bland både medlemmar och förtroendevalda, har styrelsen beslutat att vår nya ledamot Joakim Rundqvist kommer att arbeta fackligt en dag i veckan. Han har redan hunnit med en hel del uppskattade arbetsplatsbesök!

I fjol tvistade Vårdförbundet avdelning Gotland med arbetsgivaren då denne inte följde de gällande överenskommelserna i samverkansavtalet vid upphandling av hyrsjuksköterskor. Vårdförbundet fick rätt i tvisten och mottog ett skadestånd, som kommer att användas för att bekosta en intressant föreläsning på årsmötet dit alla medlemmar kommer att bjudas in. Mer information om detta är att vänta, men boka redan nu in den 26 september för föreläsning och årsmöte!

Den 7 februari deltog fyra från styrelsen vid en nationell mötesplats i Stockholm tillsammans med representanter från Vårdförbundets alla lokala avdelningar i landet. Temat för dagen var Vårdförbundets vision för framtiden inför kongressen 2018, och diskussionerna kretsade bland annat kring yrke, vård och villkor.

Det var allt för den här gången, jag önskar en fin förvår!

Mia Lodehall
Styrelseledamot
Vårdförbund avdelning Gotland

Ta del av årsmötesprotokollet för 2016