Sommarfest, lönerevision och neddragningar på vårdplatser

Vintern är slut, solen värmer, Valborgseldarna har brunnit, fåglarna är tillbaka och pollenallergiska näsor och ögon rinner… Det är VÅR!

Framför oss har vi Vårdförbundets sommarfest den 24 maj i paviljongen på Wisby Hotell. Vi ser fram emot en mycket trevlig kväll tillsmammans, med över 90 medlemmar anmälda! Har du inte anmält dig redan så är det hög tid att göra det nu – anmälningstiden är förlängd till 17 maj.

Under hela maj pågår kampanjen ”Värva en kollega” – ju fler vi är ju starkare blir vi, ta chansen att värva en kollega under maj, du och kollegan får var sin biobiljett!

Lönerevisonen

Under vintern har Vårdförbundet haft löneöversynsmöten med regionen på förvaltningsnivåer och centralt. Vårdförbundet har i dessa forum framfört det kraftiga missnöje som råder med 2016 års lönerevision. Den upplevda avsaknaden av koppling mellan arbetsinsats och löneutfall har kommunicerats. I överläggningarna har Vårdförbundet inför detta år krävt extra påslag, utöver ordinarie löneöversyn, för specialistutbildade sjuksköterskor. Detta gjordes för att Vårdförbundet anser att det måste löna sig att specialistutbilda sig, och att höja de högsta lönerna för att på sikt skapa utrymmen att höja hela medlemsgruppens löner. Vårdförbundet la också fram en åsikt om att det måste finnas en löneutveckling under hela yrkeslivet och att det innebär en stor lönespridning. Differensen mellan lägst och högst betald kan mycket väl vara 25 000:-, om ingångslönen är 25 000:- så ska det kunna finnas sjuksköterskor som tjänar 50 000:-!

AST- Akademisk Specialist Tjänstgöring

Vårdförbundet nationellt har sedan en tid presenterat en idé som kallas AST- Akademisk Specialist Tjänstgöring, som innebär full lön för studieanställning på arbetsplats som utbildningen syftar till inom ramen för kollektivavtalet. På flera platser i landet har arbetsgivaren och vårdförbundet kommit överens om detta, dock inte på Gotland. Styrelsen har i alla forum vi kunnat, pratat och informerat om AST, och även påtalat det goda läge att införa detta nu, när regeringen avsatt extra pengar. Region Gotland har nu fattat beslut i frågan och gått ut till medarbetare med ett erbjudande om 80% lön för 100% studier. I erbjudandet finns dock en återbetalningsklausul. Vi understryker därför vikten av att noga ta reda på förutsättningarna för den överenskommelse man gör med arbetsgivaren, framför allt gällande eventuell återbetalningsklausul - se till att få det konkretiserat och tänk på att när du skriver under ett avtal så blir det gällande.

Neddragning av vårdplatser

Frågan om antalet vårdplatser på lasarettet, med bakgrund i att politiken beslutat att kostnaden för slutenvård måste minska, har som många märkt varit het.  Vårdplatsneddragningen har genomförts med sju platser på kirurgiavdelningen C3. Vi i styrelsen vill gärna höra hur det påverkar er på arbetsplatsen, och om det påverkar arbetet och arbetsmiljön negativt. Det är viktigt att veta hur det påverkar sjukvården i stort, andra avdelningar på sjukhuset men också de verksamheter som finns utanför slutenvården. Saker det kan röra sig om är exempelvis: tidiga utskrivningar, utskrivningar på udda tider, forcerade ofullständiga vårdplaneringar och förfarande när de stängda platserna tillfälligt öppnas, och så vidare - Informera oss gärna!

Välj en förtroendevald på arbetsplatsen

Det är flera arbetsplatser där vi har medlemmar som saknar förtroendevald och tillika skyddsombud. Vi vill påminna om vikten av att ha detta då förtroendevalda ofta får information från arbetsgivaren som annars inte når fram. Du som medlem blir oftast starkare om du kan agerar i en grupp, och detta underlättas av att en förtroendevald som samordnar tankarna på arbetsplatsen. Skyddsombudet ska bevaka och vaka över arbetsmiljön, så väl fysisk som psykosocial, och på väl fungerande arbetsplatser vara ett kunnigt bollplank till chefen gällande dessa frågor. En förtroendevald väljs av medlemmarna på ett medlemsmöte. Läs mer om rollen, och funderar du på något specifikt eller bara vill bolla tankar får du gärna hör av dig till oss i styrelsen.

Jag hoppas att vi ses på sommarfesten, och att arbetet flyter på enligt planerna under våren och sommaren, och att semestrarna blir ostörda och njutbara!

Joakim Rundqvist
styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Gotland