Stiftelsen Fågelviks bidragsfond för vila och rekreation

Bild på mynt i olika valörer.

Du som är sjuksköterska och anställd hos arbetsgivare inom Hudiksvalls kommuns gränser har möjlighet att söka bidrag för vila och rekreation hos Stiftelsen Fågelviks bidragsfond.

Bakgrund

Stiftelsen Fågelvik bildades 1 april 1943. Ett flertal personer och företag kunde genom insamlade medel inköpa fastigheten Storbyn 2:56 i Idenor socken.

Huset var avsett att användas som semester- och rekreationshem för sjuksköterskor i Hudiksvall. Dåvarande lasarettsläkaren Knut Hallberg var tillsammans med intressenter initiativtagare till att bilda stiftelsen.

Regelverket har under åren inte kunnat följas fullt ut på grund av många organisationsförändringar inom såväl sjukvård som landsting. Periodvis har även administration, skötsel av fastigheten och ekonomi varit stora problem. Stiftelsen har också redovisat underskott i verksamheten varför en organisationsförändring och försäljning av fastigheten var omöjlig att undgå.

Efter permutation (ändring av stiftelseurkunden) och beslut i Kammarkollegiet har stiftelsen avyttrat fastigheten 1 december 2012. Beslutet har inneburit att ändamålsparagrafen har reviderats.

Stiftelsens namn är fortfarande Stiftelsen Fågelvik och dess ändamål är fortfarande vila och rekreation för sjuksköterskor.

Ändamålet med stiftelsen är att bereda sjuksköterskor vid länslasarettet och stadens sjuksköterskor tillfälle till vila och rekreation genom utdelning av bidrag.

Avkastningen för försäljningen av fastigheten förvaltas av en styrelse på tre ledamöter. Av den årliga avkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet. Återstående belopp är disponibelt för utdelning enligt ändamålet. Stiftelsen har följaktligen övergått till att vara en bidragsfond.

Styrelsen ansvarar för att stiftelsens förmögenhet förvaltas på ett betryggande sätt så att riskerna begränsas och möjligheterna till god avkastning tillvaratas. Fondens medel förvaltas i samråd med Hudiksvalls sparbank.

Styrelsen har också ansvar för att urkundens avsikt följs och att regler/anvisningar upprättas för ansökning och utdelning av bidrag.

Regler

Följande temporära regler gäller tills vidare och tills mer erfarenhet av förändringen för stiftelsen har erhållits.

 • Avkastningen ska användas till bidrag för semestervistelser, resor eller annan vila och rekreation för legitimerade sjuksköterskor inom Hudiksvalls kommun. Det innefattar anställda inom t.ex. primärvård, slutenvård, öppenvård, äldreomsorg, skolhälsovård eller privata arbetsgivare inom området.
 • För att vara berättigad till bidrag måste nuvarande anställning varat minst ett år enligt ovanstående punkt.
 • Bidraget är ett kontant bidrag, som lottas ut bland stiftelsens förmånstagare.
  Bidraget är skattefritt eftersom det inte har krävt någon motprestation och har lottats ut.
 • Stipendiet är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Bidragets belopp per sökande beslutas av styrelsen beroende på avkastningen varje år.
 • Ansökningsperioderna 2016 är 31 maj och 31 september.

Ansökan ska ske på en särskild blankett

Bidragsansökan hittar du här.

Ansökan skickar du till någon av nedanstående:

Irene Strandqvist -  Röntgenavd. Hudiksvall

Linda Lundström - Frisk ögon.mott CS. Hudiksvall

Jennie Jonsson - Hälsocentralen Hudiksvall 

 • Styrelsen lämnar skriftligt besked ca 4-6 veckor efter ansökningsperiodens slut.
 • Sökanden som har fått bidrag ett år får inte vara med i nästa 2 års ansökan/dragning.
 • Ofullständig ansökan hanteras inte.

Styrelsen består av:

 • Irene Strandqvist - ordförande mobilnr: 070- 5372463
 • Linda Lundström Frisk - ledamot
 • Jennie Jonsson - ledamot

Eventuella frågor kan ställas till ovanstående.