Löneöversyn för 2017 med Landstinget Dalarna är nu klar

Mynt och pengar i hög

Löneavstämningen för 2017 med Landstinget Dalarna är nu klar. Utfallet räknat på så kallade grundrader (aktiva rader) gav 2,56 %, inkluderat 1:a linjens chef och biträdande chef.

Vår bild är att 24/7-ersättningen ger oss en falsk högre lönestatistik då den faller in i grundlönestatistiken, till skillnad från ob-ersättningen.

Vi ser att löneavståndet mellan våra yrkesgrupper och icke högskoleutbildade inom vården har minskat.

Avtalet (HÖK) säger att förutsättningen för att rekrytera och behålla personal ska påverka lön- och anställningsvillkor, vilket inte i någon högre grad har uppnåtts genom årets löneöversyn.

SCB temarapport 2017:3 "Sjuksköterskor utanför yrket" har varit ett kunskapsmaterial i förhandlingen.

Trots våra delade uppfattningar med arbetsgivaren, har parterna gemensamt konstaterat att det påbörjade arbetet för att uppnå en ökad lönespridning behöver fortgå även vid nästa års löneöversyn.

Nya lönen

Den nya lönen kommer i juni med två månaders retroaktivitet.

Förhandlingsdatum som du uppger till försäkringskassan för din sjukpenningsgrundande inkomst är 2017-05-29.

Förhandlingsprotokollet hittar du här.