Hälso- och sjukvården är väljarnas viktigaste valfråga. Det här är Vårdförbundets förslag för en jämlik hälsa för invånarna och ett hållbart yrkesliv för professionerna – i hela landet, hela livet.

Hela landet, hela livet

Vårdförbundets lösningar för bättre arbetsvillkor i hälso- och sjukvården. 

Hela landet, hela livet (pdf)

Under lång tid har hälso- och sjukvården befäst sin plats som den högst rankade frågan i svensk väljaropinion. Köerna till svensk sjukvård var långa redan innan pandemin och ingen region lever idag upp till vårdgarantin. Den vård som ges är inte jämlik och var du bor spelar en allt för stor roll i vilken vård du får. Vårdförbundet vill utveckla och förstärka den personcentrerade nära vården så
den bidrar till en jämlik hälsa i hela landet.

Arbetsmiljön i vården – livsviktiga medarbetare måste få förutsättningar till ett hållbart yrkesliv 

En hållbar och attraktiv arbetsmiljö för ett hållbart yrkesliv

En god arbetsmiljö ger förutsättningar för fler att arbeta heltid. En god arbetsmiljö handlar både om det som gynnar medarbetarnas egen hälsa, balans i livet med möjlighet att arbeta heltid ett helt yrkesliv och förutsättningarna att ge invånarna den bästa vården.

Högkvalificerad vård bedrivs under dygnets alla timmar, årets alla dagar.
Det innebär en ökad påfrestning på både hälsa och privatliv för de som arbetar på obekväma arbetstider. Coronapandemin har tydligt visat hur vårdens kapacitet påverkar samhället och hur viktigt det är att vården fungerar när vi behöver den.

Hälso- och sjukvårdens kapacitet måste planeras så att den också kan fungera utan att personalen själva blir sjuka av att vårda. Risker för misstag och patientskador ökar vid hög arbetsbelastning eller brist på rätt kompetens i teamet.

Arbetsmiljön för medarbetarna i vården påverkas av politiska beslut, både på
nationell, regional och kommunal nivå. Så länge som beslut och styrsystem inte tar hänsyn till att det finns ett ökat behov av vård och samtidigt som det är en brist på våra yrkesgrupper, betalar personalen med sin egen hälsa för att vården ska fungera. Det är politikers och beslutsfattares skyldighet att säkerställa att det är balans mellan krav och resurser i hälso- och sjukvården.

Vårdförbundets förslag på lösningar, hållbart yrkesliv

 • Förutsättningar för närvarande chefer
 • Planera med marginaler
 • Hälsosamma arbetstider och tid för vila och återhämtning
 • Hållbara uppdrag med balans i krav och resurser

Kompetensförsörjning – fler kollegor med rätt kompetens på rätt plats

Vårdens kompetensförsörjning är politikernas största utmaning


Det är sedan länge brist på våra professioner i regioner och kommuner.
Den demografiska utvecklingen leder till ett ökat vårdbehov och därmed också ett ökat behov av kompetens. Brist på personal med rätt kompetens leder bland annat till vårdskador, överbeläggningar, utlokaliserade patienter, att vårdplatser inte kan hållas öppna, vårdköer som växer, och framförallt hög arbetsbelastning, etisk stress och dålig arbetsmiljö för personalen.

13 200 sjuksköterskor har lämnat yrket och hälso- och sjukvården. Majoriteten av de som lämnat har gjort det till följd av påverkbara faktorer som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö, visar en rapport från SCB . Konkurrenskraftiga löner, tydliga karriärvägar och förutsättningar för arbetet är viktiga insatser för att säkra kompetensförsörjningen. Reglerad specialistutbildning är en viktig del i karriärutvecklingen.

Intresset hos unga för att utbilda sig till barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska har ökat och utbildningsplatserna har byggts ut.

För att fler ska ta examen ser vi att tillgång till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som görs hos arbetsgivarna är en flaskhals. Även satsningar på introduktion för den som är ny eller återkommer i yrket är viktigt och insatser för att ta tillvara kompetens hos kollegor som invandrat.

Vårdförbundets förslag på lösningar, kompetensförsörjning

 • Konkurrenskraftiga och jämställda löner
 • Tydliga karriärvägar, även i det vårdnära arbetet
 • Förutsättningar för fler att vilja arbeta längre
 • Bättre förutsättningar för studenter att komma in i och stanna kvar
  i yrket
 • En god introduktion underlättar för den som är ny eller återkommer
  i yrket
 • Reglerade specialistutbildningar för Vårdförbundets professioner
 • Specialistutbildning inom anställningen
 • Bättre möjligheter för kollegor som invandrat

Styrning och organisering – fortsätt förändringen av hälso- och sjukvårdens organisering

Svensk hälso- och sjukvård kan bli mycket bättre

Svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet, men det finns också stora brister. Systemet är svårt att överblicka för patienterna och den digitala utvecklingen hämmas av bristande samordning. Tillgängligheten i vården är för låg och ansvaret är uppdelat på många olika huvudmän.

Nyckeln till en jämlik hälsa i hela landet, hela livet är en personcentrerad vård där patienten i diskussioner, beslut och hälsoplan får större möjligheter att styra över sin egen behandling, men också mer ansvar för sin hälsa och egenvård. Ett personcentrerat förhållningsätt tar tillvara patientens förmågor och drivkrafter, lägger grunden för gränsöverskridande teamarbete och en sammanhållen vård som utåt sett är sömlös. E-hälsa är en möjliggörare som rätt använd kan bidra till att underlätta för både patienter och medarbetare.

Att utnyttja resurser effektivt är att arbeta proaktivt och förebyggande för att främja hälsa för att ta vara på invånarnas egna resurser och förmågor. Även den som är drabbad av ohälsa ska kunna leva ett värdefullt liv och känna livskvalitet, det är en viktig jämlikhetsfråga.
Idag behöver personalen lägga allt för mycket tid på administration och nyckeltal i stället för tid åt patienten och vård av hög kvalitet. Politiker och hälso- och sjukvårdens huvudmän lägger fokus på stora mängder indikatorer långt bort från verksamheten. Fler styrningsideal behöver få utrymme i hälso- och sjukvården, med utgångspunkt i en personcentrerad vård. Tillit som styrprincip behöver ett större utrymme så att professionernas autonomi i sin yrkesutövning kan stärkas.

Vårdförbundets förslag på lösningar, styrning och organisering

 • Hälso- och sjukvården måste grundas i en tillitsbaserad styrning
 • Förebyggande insatser som stödjer en jämlik hälsan
 • Staten – fokus på målen och uppföljning av jämlik hälsa och
  personcentrerad vård
 • Staten behöver ta ansvar för en samordnad styrning av den digitala
  infrastrukturen
 • Stärk den interprofessionella kunskapen i ledningsstrukturerna

Läs hela valplattformen