Rapporter och projekt om eHälsa

För dig som är intresserad av att lära dig mer om eHälsa och engagera dig i frågan på din arbetsplats finns här information om rapporter och pågående projekt.

Rapporter

Störande eller stödjande?

Det finns stora brister i vårdens informationssystem som drabbar både patienter och vårdpersonal. Vårdförbundet har därför på uppdrag av Socialdepartementet undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har skett tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, Kommunal, Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet.

Arbetet har resulterat i rapporten "Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013". I rapporten kan du läsa om de problem och förslag på lösningar som finns på användbarhetsproblemen. Det finns också en sammanfattning av forskningen inom området.

Ladda hem rapporten Störande eller stödjande? (pdf). Läs mer på storandeellerstodjande.se.

Vård-IT-rapport 2010

Under våren 2010 gjordes en tvärfacklig undersökning av vad användare upplevde vårdens IT-system.

Här kan du ladda hem Vård-IT-rapporten (pdf).

Pågående projekt

En rad frågor av betydelse för att utveckla svensk eHälsa måste lösas på nationell nivå i samverkan mellan alla aktörer inom vården. Det behövs därför en ökad nationell samordning och mer resurser för att effektivisera användandet av modern informationsteknologi i vård och omsorg.

Vårdförbundet stöder och deltar aktivt i arbetet med att förverkliga den Nationella eHälsostrategins vision. Sedan den Nationella eHälsostrategin för vård och omsorg antogs har en rad projekt startats på nationell och lokal nivå.

På dessa organisationer och myndigheters webbplatser kan du läsa mer om strategin och hur arbetet fortskrider. Där finns också länkar till de senaste utredningarna om eHälsa.