Satsningar på eHälsa har en enorm potential att öka patientsäkerheten, underlätta arbetet för vårdens professioner och bidra till en personcentrerad vård. Därför vill vi se en snabbare utveckling av eHälsa.

Idag pågår en snabb datorisering av vårdens informationssystem. Tyvärr finns det stora brister som drabbar både patienter och dig som arbetar inom vården. Vi arbetar därför för att rätt information ska finnas tillgänglig, vid rätt tillfälle, på rätt plats, för behöriga vårdgivare och patienten själv.

Vårdförbundets förslag för en snabbare eHälsoutveckling

Tillgång till egna vårddokumentationen

Patienten måste få tillgång till den egna vårddokumentationen och möjlighet att enkelt kommunicera med vården. Det är viktiga redskap i en personcentrerad vård. eHälsosystem ska följa personen över vårdgivargränserna och måste utvecklas så att de stödjer den enskildes möjlighet att vara delaktig i sin egen vård och hälsa.

Läs mer om vårt förslag Min hälsobok.

Arbete utan onödiga avbrott

Du som arbetar i vården ska kunna utföra ditt arbete utan onödiga avbrott och andra störningar. Här kan satsningar på eHälsa göra stor skillnad. Till exempel ska du bara behöva logga in en gång för att nå de system och verktyg du har behörighet till. Tekniska förutsättningar för att dokumentera och få tillgång till information måste finnas där vårdmötet äger rum. Behovet är särskilt stort inom den kommunalt finansierade vården där tillgången till teknikstöd generellt är låg och mobilt arbete är vanligt.

Läs mer om vår rapport "Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013" på sidan om rapporter om eHälsa.

Vårdens professioner ska ha inflytande

Kunskapen om och inflytandet på eHälsosystem måste öka för dig som arbetar i vårdens professioner. I utveckling, införande och utvärdering av e-hälsosystem krävs större deltagande av användbarhetsexperter, hälsoinformatiker och användare. Varje e-hälsoprojekt måste ha professionsföreträdare i ledningen. Dessutom måste utbildning och kompetensutveckling inom e-hälsa prioriteras i vårdutbildningarna och sedan fortlöpande i vårdens verksamheter. E-hälsokompetens är en strategisk utvecklingsresurs som måste finnas på alla ledningsnivåer i vården och omsorgen.

Vi påverkar den nationella eHälsostrategin

De stora aktörerna inom den svenska vården har antagit en Nationell eHälsostrategi för vård och omsorg som syftar till att styra och samordna utvecklingen av eHälsa i Sverige. Vårdförbundet arbetar nationellt och lokalt för att påverka eHälsoutvecklingen.

Här kan du läsa mer om den Nationella eHälsostrategin och de projekt som är startade.

Vill du veta mer?

Har du frågor om Vårdförbundets arbete och politik inom eHälsa så kan du kontakta Jonas Vallgårda på Vårdförbundet som ansvar för området.

För dig som vill veta mer om och engagera dig i frågan på din arbetsplats har vi också samlat information om intressanta konferenser på temat eHälsa.