Vi vill att ambulanssjukvården ska utvecklas och att ambulanssjuksköterskans kunskap används fullt ut. För att säkra kompetensförsörjningen behöver arbetsvillkoren för ambulanssjuksköterskor förbättras. Bland annat arbetar vi för att all jourtjänstgöring ska räknas som ordinarie arbetstid.

Under de senaste två decennierna har ambulanssjukvården blivit en allt mer integrerad del av vårdorganisationen och med sjuksköterskor i ambulanserna har kompetensnivån ökat markant. Vårdförbundet arbetar för att den utvecklingen ska fortsätta.

Så här vill vi förbättra ambulansvården

Vi vill stärka sjuksköterskans roll för att öka kvaliteten och patientsäkerheten i ambulanssjukvården. Därför har vi tillsammans med Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor tagit fram sju punkter som behöver förändras så att den blir säker och effektiv.

  1. Det behövs en nationell norm för ambulanssjukvården i Sverige. De regelverk som styr ambulansverksamheten måste moderniseras. Först då kan ambulanssjukvården bli jämlik i hela landet.
  2. Det behövs tydliga krav på verksamheten när det gäller kvalitet och kompetens, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Tillsynen behöver utvecklas så att eventuella brister upptäcks i tid och erfarenheter kan återkopplas till verksamheten. Det tror vi är bra för dig som medlem.
  3. Arbetssätten behöver utvecklas och "best practise"-principen behöver användas i all ambulansverksamhet. Ambulanssjuksköterskans kunskap behöver användas fullt ut. Då kan akutmottagningarna avlastas och vården bli bättre.
  4. Sjukvårdskompetensen inom alarmerings- och dirigeringstjänsterna samt samverkan med ambulanssjukvårdens aktörer måste stärkas. Detta är viktigt för att ambulanssjukvårdens resurser ska kunna utnyttjas optimalt och för att ambulanspersonalen ska få en bra arbetsmiljö.
  5. Kvaliteten på utbildningen till ambulanssjuksköterska måste höjas och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen behöver utvecklas, så att kunskapen hos de specialistutbildade bättre motsvarar verksamhetens behov.
  6. Akademisk specialisttjänstgöring, AST, det vill säga betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, behöver införas så att vi får fler ambulanssjuksköterskor.
  7. Arbetsvillkoren för ambulanssjuksköterskor behöver förbättras. Specialistutbildade sjuksköterskor måste få bättre betalt för sin kunskap. All jourtjänstgöring ska räknas som ordinarie arbetstid. Dygnstjänstgöringen bör minimeras.

Relaterade dokument

Vill du läsa mer om hur vi anser att ambulanssjukvården behöver utvecklas kan du läsa mer i denna folder:

Så här påverkar vi

För att uppnå dessa sju förändringar så bedriver vi ett påverkansarbete både lokalt och nationellt gentemot din arbetsgivare, beslutsfattare och politiker. Tillsammans med Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor arbetar vi för att utveckla både kvalitén och rollerna i ambulanssjukvården. Syftet är hela tiden att ge dig bättre förutsättningar i ditt arbete.

Grunden för allt påverkansarbete är att det finns en rörelse ute på arbetsplatserna. Hur ser det ut på din arbetsplats? Vilka frågor är aktuella? Om du vill påverka en fråga är ett bra första steg är att ta kontakt med en förtroendevald på din arbetsplats eller din lokala avdelning.

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårt arbete och politik inom ambulansområdet så kan du kontakta David Liljequist, förbundsombudsman på Vårdförbundet.