Ordlista

Här hittar du de viktigaste begreppen för en kongress.

Acklamation
Röstning med ja-rop (eller tystnad om ombud inte vill bifalla) istället för votering.

Ajournera
Ta paus i förhandlingarna. Görs till exempel inför påverkanstorg och under lunch eller andra pauser.

Arbetsordning
Arbetsordningen är de regler vi beslutar ska gälla för dialog, val etcetera på kongressen.

Avslag
Säga nej till ett yrkande (förslag). Motsats: bifall.

Beslutsforum
Den del av kongressen då dialogerna vid påverkanstorget ska bekräftas genom formella beslut. Det sker med utgångspunkt i det beslutsunderlag tas fram efter påverkanstorget. Mötesordförande vägleder kongressombud genom beslutsprocessen.

Beslutsunderlag
Sammanställning av påverkanstorgets dialoger som samlar alla yrkanden och tilläggsyrkanden i ett underlag som är utgångspunkt under efterföljande "Beslutsforum" Se beslutsforum.

Besvarad
Motion (se Motion nedan) kan anses "Besvarad" om kongressen redan tycker att förbundet gör eller tycker det som föreslås i motionen och delar dess intention.

Bifall
Säga ja till ett yrkande (förslag). Motsats: avslag. När det gäller motioner betyder "Bifall" att säga ja till motionens att-satser.

Bordlägga
Uppskjuta behandlingen av en fråga till ett senare tillfälle.

Enhällighet
När det är angeläget att visa om alla utan undantag ställer sig bakom ett beslut kan frågan om enhällighet väckas. Mötesordföranden frågar då ombuden om någon är emot beslutet, om så är fallet är beslutet inte enhälligt.

Föredragningslista
Lista över de frågor som ska behandla under kongressen.

Heta tider
Schemalagda tidpunkter då kongressombud kan vara säker på att träffa ledamot från förbundsstyrelsen samt sakkunnig vid påverkanstorgets station.

Huvudförslag
Det förslag som anses som grundförslaget, vilka andra yrkanden ställs emot. Inför kongressen är det förbundsstyrelsens förslag som är huvudförslag men under påverkanstorget kommer dialogerna avgöra vilket förslag som bedöms ha störst stöd av kongressen och det kommer fastställas som huvudförslag.

Justera röstlängden
Att fastställa vilka personer som är närvarande kongressombud och därmed röstberättigade.

Justerare
Person som väljs av kongressen att granska och godkänna protokollet.

Jämka
Sammanförande av två liknande yrkanden till ett. Det måste godkännas av de som yrkat och kan ske vid påverkanstorg eller plenum

Motion
Ett förslag från medlem som kongressen ska ta ställning till. Kongressen beslutar om motionens yrkande och om den ska bifallas, avslås eller anses besvarad

Mötesordförande
Person som väljs av kongressen att fördela ordet och i övrigt leda förhandlingarna.

Mötespresidium
De av kongressen valda mötesordförande och mötessekreterare.

Mötessekreterare
Person som väljs av kongressen att föra protokoll.

Ordningsfråga
Fråga som rör kongressens praktiska arbetssätt och alltså inte direkt berör den sakfråga som just behandlas.

Plenum
I plenum, den stora kongressalen, samlas alla ombud samtidigt

Proposition
Ett förslag från förbundsstyrelsen som ombud ska ta ställning till.

Propositionsordning
Den ordning som framställda förslag beslutas. Är det yrkanden som behandlar samma fråga ska de ställas mot varandra tills endast ett kvarstår, vilket ställs mot huvudförslaget. Det kallas "kontrapropositionsvotering". Det yrkande som kvarstår i slutet ställs alltid mot avslag innan en fråga är avgjord.
Mötespresidiet föreslår en propositionsordning som innebär att kongressen kan fatta klara beslut som inte strider mot varandra.

Påverkanstorg Den mötesform som föreslås för kongressen. Skiljer på dialog och beslut. Se i övrigt kongressens arbetsordning.

Redaktionsgrupp
Personer valda av kongressen för att sammanställa påverkanstorgets dialoger i ett beslutsunderlag som speglar åsikterna vid torget. Se i övrigt kongressens arbetsordning.

Reservation
Om något kongressombud vill markera att hen tar avstånd från majoritetens beslut i en principiellt viktig fråga kan det antecknas till protokollet att hen inte stödde beslutet. Det kallas att reservera sig mot beslutet. Om kongressombud vill reservera sig mot beslut ska enligt föreslagen arbetsordning skriftlig reservation, max 50 ord, lämnas till kongressens ordförande så snart som möjligt i anslutning till beslutet fattats.

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade på kongressen (kongressombud och förbundsstyrelsen).

Rösträknare
Person som valts av kongressen att räkna röster samt övervaka rösträkningsproceduren.

Rösträkning
Om kongressombud inte är nöjd med mötesordförandens tolkning av kongressens mening i en votering kan rösträkning begäras.

Sakkunnig
Person som bidragit i beredningen av propositioner och förbundsstyrelsens yttranden över motioner. Kan redogöra för fakta och resonemang men uttrycker inte åsikter i sakfrågan. Se i övrigt kongressens arbetsordning.

Sakupplysning
Att begära sakupplysning innebär att man ber om eller ger tilläggsinformation för att bättre kunna förstå vad någon sagt. Får inte vara ett inlägg i debatten.

Samtalsansvarig
Person vald av kongressen för att moderera och underlätta dialog vid påverkanstorgets stationer. Se i övrigt kongressens arbetsordning.

Storforum
Schemalagda tidpunkter under påverkanstorget då utvalda frågor tillfälligt flyttar in i stora kongressalen för att alla samtidigt ska kunna höra föredragning eller delta i dialog.

Tidsbegränsning
En form av ordningsfrågor. Eftersom kongressens dialog om förslagen sker under påverkanstorget kommer frågan om tidsbegränsning sannolikt inte bli aktuell. Tidsbegränsning innebär att kongressen beslutar om en längsta tid fastställs för de inlägg som görs under plenum. "Streck i debatten" innebär att kongressen kan besluta om att förkorta antalet inlägg innan beslut.

Tilläggsyrkande
Om kongressombud önskar att kongressen beslutar om mer i frågan och an hen begära tillägg till liggande förslag genom att skriva ett tilläggsyrkande. Det sker under påverkanstorget.

Votering
Omröstning. Om kongressombud inte är nöjd med mötesordförandens tolkning av kongressens mening i en acklamation begär man votering. Det görs genom att ropa "Votering!" efter det att ordföranden förklarat hur hon uppfattat acklamationen, men innan klubban fallit. Votering genomförs i första hand med försöksvotering.
Ordförande ställer då om beslutsalternativen och man räcker upp sitt röstkort på det alternativ man vill rösta på. Ordförande bedömer då vilket alternativ som fått flest röster utan att räkna röstkorten. Om kongressombud vill att röstningen ska räknas noggrannare ropar hen "rösträkning!" Då används röstningsfunktionen i Easymeet.

Yrkande
Innefattar olika sorters förslag (krav). Förbundsstyrelsen ger förslag i form av propositioner och yrkar att kongressen ska anta förslagen. Motioner innehåller yrkanden där motionär ger förslag på vad kongressen ska besluta. På kongressen så behandlas dessa former av yrkanden på i huvudsak två olika sätt. Det ena är att bifalla förslagen, eventuellt med tilläggsförslag för att komplettera ursprungsförslaget. Det andra är att avslå förslagen – det vill säga lämna förslagen utan åtgärd. För motioner kan det därutöver föreslås på att de ska anse besvarade (se förklaring ovan). Därutöver finns en form av yrkande som inte gäller ställningstagande till förslaget i sig utan istället frågan om när beslutet ska ske. Ett exempel på detta är yrkande om bordläggning.
Alla yrkanden sker skriftligt. Yrkande formuleras i "att-satser" som går att besluta med "bifall" eller "avslag". Detta för att underlätta vid beslut och protokollskrivande. Argumentation förs inte i själva yrkandet.