Frågor och svar om medlemsavgiftens storlek

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna när det gäller förslaget om medlemsavgiftens storlek för nästkommande kongressperiod.
 • Vad är en medlemsavgift?

  Medlemsavgift är den avgift som medlemmar i Vårdförbundet betalar till förbundet. Det finns tre medlemskategorier i Vårdförbundet som betalar avgift: yrkesverksamma (inklusive chefer), pensionärer och studerande. Vårdförbundets intäkter består till övervägande del av medlemsavgifter.

 • Varför ska storlek på medlemsavgiften för hela kongressperioden beslutas nu?

  Enligt stadgan har kongressen som uppgift att besluta om medlemsavgiftens storlek för nästkommande kongressperiod.

 • Vad används pengarna till?

  Pengarna används för Vårdförbundets verksamhet d.v.s. för att driva frågor gällande yrke, vård och villkor för medlemmarna.

 • Hur mycket betalar Vårdförbundets medlemmar i avgift idag?

  Yrkersverksamma betalar 265 kr/månad, studerande betalar 150 kr under hela studietiden och pensionärer betalar 360 kr/år. Dessa avgifter har varit oförändrade sedan 2015. Det finns möjlighet till reducerad avgift vid vissa situationer.

 • Ingår a-kassa i medlemsavgiften?

  Nej, a-kassa ingår inte i medlemsavgiften. 

 • Hur hög är andra fackförbunds avgifter?

  Beloppen är väldigt olika och de olika förbunden har även valt olika sätt att beräkna avgiften, men ett genomsnitt av Unionens, Vision, Lärarförbundet, Polisförbundet och Ledarnas högsta avgifter ger en avgift på 296 kr per månad för yrkesverksamma.

 • Vad påverkar Vårdförbundets intäkter förutom storleken på medlemsavgiften?

  Medlemsavgiftens storlek har direkt påverkan på Vårdförbundets intäkter. Antalet medlemmar är den andra parametern så det är väldigt viktigt för förbundet och då även för ekonomin att medlemsantalet bibehålls eller ökar.

 • Kan medlemsavgiften vara oförändrad nästkommande kongressperiod fram till år 2022?

  Alla kostnader som Vårdförbundet har, exempelvis hyror, personalkostnader, resor och kostnader för förtroendevalda ökar varje år. Det gör att om medlemsavgiften, d.v.s. Vårdförbundets intäkter, är oförändrad kommande kongressperiod minskar intäkterna i förhållade till kostnaderna vilket innebär att förbundets handlingsutrymme minskar.

  Om ingen höjning görs har avgiften varit oförändrad från år 2015 till 2022 medans kostnaderna har ökat varje år.

  Värt att nämna är även att Vårdförbundets medlemmar har fått löneökningar varje år vilket gör att avgiften minskat i förhållande till lönen.

 • Hur mycket måste avgiften höjas för att Vårdförbundet ska ha oförändrat handlingsutrymme beaktat kostnadsökningar?

  Riksbankens inflationsmål är 2% per år vilket innebär att medlemsavgiften bör höjas mellan 5-7 kr per år för att kompensera årliga generella kostnadsökningar.

 • Finns risk att medlemmar avslutar medlemsskapet vid höjning av medlemsavgift?

  Ja, det finns viss risk att några väljer att avsluta medlemsskapet men vi såg inte någon påverkan på medlemsantalet vid avgiftshöjningen år 2015.