Frågor och svar om ekonomisk inriktning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna när det gäller förslaget till ekonomisk inriktning inför kommande kongressperiod.
 • Vad menas med ekonomisk inriktning?

  Den ekonomiska inriktningen anger inriktningen för förbundets ekonomiska utveckling det vill säga visar vilket verksamhetsresultat Vårdförbundet önskar och planerar för.

 • Varför ska ekonomisk ram för hela kongressperioden beslutas nu?

  Enligt stadgan har kongressen som uppgift att besluta om ekonomisk inriktning för nästkommande kongressperiod 2019-2022.

 • Vad är syftet med att ha en ekonomisk inriktning?

  Den anger inriktningen för den ekonomiska utvecklingen och är utgångspunkten för planering och den årliga budget som förbundsstyrelsen har i uppdrag att fastställa.

  Den ekonomiska inriktningen bygger på information från tidigare år och antaganden om framtiden. Trots att verkligheten sällan blir exakt så som de antaganden som gjorts, finns det ett värde att ha en gemensam idé om önskad utveckling. Den ekonomiska inriktningen är del i styrningen av förbundet.

 • Vad är intäkter i förslaget till ekonomisk inriktning?

  Vårdförbundets intäkter består till övervägande del av medlemsavgifterna som Vårdförbundets medlemmar betalar. Intäkterna är alltså i princip helt beroende av antal medlemmar och storleken på medlemsavgiften.

 • Vad är verksamhetskostnader i förslaget till ekonomisk inriktning?

  Vårdförbundets verksamhetskostnader är fördelade på olika kostnadsslag. Det är personalkostnader, administrativa kostnader, ersättning till förtroendevalda, resor/kurser/konferenser, avgifter/bidrag till andra organisationer samt avskrivningar.

 • Vad är verksamhetsresultat?

  Verksamhetsresultatet är intäkter minus verksamhetskostnader och visar alltså hur verksamheten går ekonomiskt, Om intäkterna är högre än kostnader blir det ett positivt resultat (vinst) och om kostnaderna är högre än intäkterna går verksamheten med ett negativt resultat (förlust) vilket inte är hållbart över tid.

 • Vad är resultat från finansiella poster?

  Vårdförbundet har del av det egna kapitalet placerat i fonder, obligationer och på räntebärande bankkonton. Syftet är att få avkastning på medlen och skydda kapitalet från inflation. Placeringarna regleras av en placeringspolicy fastställd av förbundsstyrelsen.

  Resultat från finansiella poster avser räntor, utdelningar samt realisationsvinster från den finansiella verksamheten.

 • Vad är bokslutsdispositioner och skatt?

  Intäkter från räntor, utdelningar samt realisationsvinster från den finansiella verksamheten är skattepliktiga. Även annonsintäkter och vissa kostnder för tidningen Vårdfokus och fastigheten är skattepliktiga. För närvarande är skattesatsen 22% (beskattningsår 2016). 

  Bokföringsmässigt kan 25% av ett positivt resultat (vinst) ett år läggas som en bokslutsdisposition. Det innebär att man skattar för 75% av vinsten och skjuter upp 25% för senare beskattning. Bokslutsdispositionen kan ligga som längst i fem beskattningsår innan den måste tas upp för beskattning. På detta sätt finns möjlighet att kvitta vinster i ett år mot förluster i ett annat och därmed minska beskattningen. Bokslutsdispositionen från år 2017 måste lösas upp och beskattas senast år 2022, vilket är med i förslaget till ekonomisk ram.