Sara Both

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

 

Mina viktigaste frågor är:
Vården står inför ett paradigmskifte med behov av att i grunden ställa om inför nya framtida behov och jag tror att personcentrerad vård är förutsättningen för ett hållbart yrkesliv. Därför vill jag att Vårdförbundet ska vara ledande i att ta tillvara på medlemmars drivkrafter och innovativa idéer till utveckling av hälso- och sjukvård med fokus på implementering av personcentrerad vård. Att Vårdförbundet ska vara aktiv i utvecklingen av primärvården och vård i hemmet med välfärdsteknologiska lösningar är för mig personligen en viktig fråga, speciellt då jag bor och verkar inom glesbygd. Jag har ett stort engagemang för medlemsutveckling och att ett medlemskap i Vårdförbundet ska fortsätta vara ett självklart val är en av mina viktigaste frågor. Därför vill jag att Vårdförbundets fortsatta arbete ska ha fokus på medlem med kontinuerligt arbete av relationsbyggande för att gynna en stark känsla av att vi är ett förbund som tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Kontinuerlig kompetensutveckling är för mig en självklarhet därför anser jag att Vårdförbundet ska fortsatta var en stark partner i yrkeskarriären och att kunskapen om AST ska öka bland våra medlemmar. Jag vill vara drivkraften i att skapa forum för att förena ny kunskap med erfarenhet där yngre och äldre inom Vårdförbundet möts.

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska med klinik bakgrund inom kommunal hälso- och sjukvård samt primärvården i Ånge kommun. Jag har ett sort intresse för glesbygdsmedicin och har därför valt att arbeta inom öppenvården i Norrlands inland. Mitt engagemang i Vårdförbundet startade redan som student. Jag såg vikten av samt möjligheten att samla alla studenter inom Vårdförbundet på en nationell arena för att diskutera framtida professioner och villkor. Jag är initiativtagare till det som i dag är Vårdförbundet Student och jag valdes som dessa första ordförande. Att se möjligheter och känna ett driv av att få skapa möjligheter åt andra inspirerar mig. Jag har under två år haft möjligheten att arbeta som studenthandläggare med medlemsrekrytering inom Vårdförbundet. I mitt uppdrag har jag träffat studenter från hela landet vilket har gett mig bra kunskap och förståelse om vad framtidens medarbetar inom hälso- och sjukvård tänker kring villkor, sitt framtida yrke och medlemskap i Vårdförbundet. I mitt arbete som studenthandläggare har jag väglett Vårdförbundet Studentstyrelses och stöttat dem i utvecklingen av deras arbete. Mitt engagemang som student, yrkesvägsam samt tjänsteman har gett mig en god förståelse för Vårdförbundet som organisation.

Mina främsta styrkor är:
Jag är en positiv lösningsfokuserad person med en stor portion ödmjukhet. Jag är en resultatinriktad teamplayer som har lätt för att samarbete i grupp där allas åsikter är viktiga. För att jag ska trivas i en grupp är det viktigt för mig att både kunna ge och få konstruktiv feedback.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
I takt med samhällsutvecklingen tror jag att våra framtida utmaningar och våra möjligheter till att rekrytera och behålla medlemmar ligger i att arbeta för att hälso- och sjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats med rimliga villkor för nuvarande och kommande generationerna.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Mitt brinnande intresse för utveckling av hälso- och sjukvård har bidragit till att jag i dag läser en masterutbildningen i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Med mitt intresse för kvalitetsförbättring hoppas jag kunna bidra till Vårdförbundets framtida arbete där personcentrerad vård har stort fokus.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag vill vara de yngres och kommande generationernas röst i den fortsatta utvecklingen av Vårdförbundets politik, samt Vårdförbundets fortsatta arbete med fokus på att tillsammans ska vi leda debatten kring rimliga villkor, löneutveckling och ett hållbart yrkesliv!

Vad demokrati betyder för mig:
För mig handlar demokrati om alla människor lika värde. Oavsett bakgrund så innebär demokrati för mig att alla mänskor ska ges möjlighet att få uttrycka sin åsikt och bli lyssnad på, så länge budskapet inte är kränkande. Tillsamman är vi starkare än individen och allas åsikter ska vägas innan beslut tas som kan komma att påverka samhället.

Kontakt

saraboth@live.se, telefon:073-0855852